คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาจีนเพื่องานบริการ

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ที่แสดงถึงผลงานด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน (ถ้ามี) หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน (ถ้ามี)
3. สอบสัมภาษณ์
* ส่ง Portfolio มาที่อีเมล groupchinese895@gmail.com

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
3. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ที่แสดงถึงผลงานด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน (ถ้ามี) หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์
* ส่ง Portfolio มาที่อีเมล groupchinese895@gmail.com

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
– GPAX (6 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.50 ร้อยละ 20
– TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 50
– A-Level (81) ภาษาไทย ร้อยละ 10
– A-Level (82) ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

โปรดติดตามประกาศการรับสมัครฯจากทางมหาวิทยาลัย

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ติดต่อ 5851