คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. มีความสนใจการเข้าร่วมกิจกรรมหรือชอบการสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ โดยมีภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
 3. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสนใจและความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ในรูปแบบไฟล์เอกสาร หรือวิดีโอคลิปแนะนำตนเอง
  ** ส่ง Portfolio มาที่อีเมล suttasinee_kes@dusit.ac.th และ nicha_nar@dusit.ac.th

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
  • GPAX (6 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.50 (สัดส่วนร้อยละ 30)
  • TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 30
  • A-Level (81) ภาษาไทย ร้อยละ 10
  • A-Level (82) ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20
  • A-Level (70) สังคมศึกษา ร้อยละ 10

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
3. มีความสนใจการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. สอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022445000 5858