คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือกลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ (ไม่รวมภาษาต่างประเทศ) ไม่น้อยกว่า 2.50
4. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ และมีผลงานการทำกิจกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และหรือผลงานที่เกี่ยวข้อง
5. สอบสัมภาษณ์
* ส่ง portfolio ได้ที่อีเมล englishsdu2023@gmail.com

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือกลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ (ไม่รวมภาษาต่างประเทศ) ไม่น้อยกว่า 2.50
4. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ และมีผลงานการทำกิจกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และหรือผลงานที่เกี่ยวข้อง
5. สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
– GPAX (6 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.50 ร้อยละ 20
– TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 20
– A-Level (81) ภาษาไทย ร้อยละ 10
– A-Level (70) สังคมศึกษา ร้อยละ 10
– A-Level (82) ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 40

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

โปรดติดตามประกาศการรับสมัครฯจากทางมหาวิทยาลัย

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022445000 5858