คณะพยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ โดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต และผลการเรียนเฉลี่ย 3 รายวิชารวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า 2.75
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.80
 3. เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษและมีผลงานที่สะสมในอดีตย้อนหลัง 3-4 ปี ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและการดูแล
 4. คุณสมบัติเฉพาะ
  • มีรูปร่างสมส่วน โดยมีค่าBMI อยู่ระหว่าง 18.5 – 25.5 กก./ตร.ม. และส่วนสูงต้องไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
  • เป็นผู้ที่ปราศจากโรคและอาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
   1) ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง
   2) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย
   3) โรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดให้โทษ
   4) ความผิดปกติในการมองเห็นภาพ เช่น ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง ไม่สามารถ มองเห็นภาพเป็นสามมิติ ตาเข
   ตาเหล่ ตาส่อน
   5) มีความผิดปกติด้านการได้ยิน เช่น หูหนวก หรือ หูตึง
   6) โรคหรือความพิการอื่นๆ ที่คณะกรรมการและแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
   ** ส่ง Portfolio มาที่อีเมล dusit_nurse@dusit.ac.th

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ โดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
2. มีภูมิลำเนาในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในจังหวัดพื้นที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือศูนย์การศึกษา ได้แก่ จังหวัดนครนายก ลำปาง ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ หรือเป็นผู้สมัครจากหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายทางวิชาการกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3. คุณสมบัติเฉพาะ
– มีรูปร่างสมส่วน โดยมีค่าBMI อยู่ระหว่าง 18.5 – 25.5 กก./ตร.ม. และส่วนสูงต้องไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
– เป็นผู้ที่ปราศจากโรคและอาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
1) ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง
2) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย
3) โรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง
ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดให้โทษ
4) ความผิดปกติในการมองเห็นภาพ เช่น ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ ตาเข ตาเหล่ ตาส่อน
5) มีความผิดปกติด้านการได้ยิน เช่น หูหนวก หรือ หูตึง
6) โรคหรือความพิการอื่นๆ ที่คณะกรรมการและแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ประกาศรายละเอียดสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ เตรียมหลักฐานประกอบ
การสัมภาษณ์ และนำมาในวันสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ 22 เมษายน 2566 ดังนี้

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ :

1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนา
2. สำเนาผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา พร้อมหนังสือรับรองจากสถานศึกษา และรับรองสำเนา สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเนาผลการเรียนหลังสำเร็จการศึกษา และสำเนาใบระเบียนแสดง
ผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) พร้อมรับรองสำเนา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. หลักฐานประวัติการได้รับวัคซีน ได้แก่ วัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบ 3 ครั้ง และ/หรือ วัคซีนอื่น ๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่ หัด คอตีบ สุกใส ฯลฯ
4. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาล ตามโรงพยาบาลที่ผู้สอบสัมภาษณ์ไปตรวจร่างกาย พร้อมเอกสารที่แสดงผลการตรวจร่างกาย ดังนี้
1) ตรวจร่างกายทั่วไป ได้แก่น้ำหนัก ส่วนสูง BMI อุณหภูมิ ชีพจร ความดันโลหิต  ตา หู คอ จมูก ไทรอยด์ เสียงปอดและหัวใจ แขน/ขา และผิวหนัง
2) ตรวจสายตา ได้แก่ ตาเข ตาเหล่ ตาส่อน ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง การมองเห็นภาพสามมิติ
3) ตรวจปัสสาวะ ได้แก่ ตรวจการตั้งครรภ์ และ ตรวจหาสารเสพติด ชนิด Amphetamine
4) ตรวจเลือด ได้แก่ CBC, HIV, HbsAg, HbsAb
5) ภาพถ่ายทางรังสีของปอด ( Chest X-ray)   

หมายเหตุ :
1. ผู้สอบสัมภาษณ์ต้องนำหลักฐานประกอบการสัมภาษณ์ ทั้ง 4 ข้อ ดังกล่าวข้างต้น มาในวันสอบสัมภาษณ์
2. วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 07.00 – 15.00 น. สถานที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ถนนสิรินธรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3. รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ http://nurse.dusit.ac.th/ หรือ  Facebook คณะพยาบาลศาสตร์ มสด https://www.facebook.com/profile.php?id=100064616262912
4. เมื่อผู้สมัครชำระเงินแล้ว Scan QR code เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อติดตามข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ทางคณะพยาบาลศาสตร์แจ้งให้ทราบ ในส่วนของการใส่ชื่อในไลน์ ขอให้ผู้สมัครใส่ชื่อ และ นามสกุลจริง และใส่รูปภาพด้วยชุดสุภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2423 9460


Scan QR code เข้ากลุ่มไลน์

 

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ โดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.80
 3. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
  • TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 20
  • A-level (61) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 คะแนนขั้นต่ำ 10 คะแนน (สัดส่วนร้อยละ 20)
  • A-level (65) เคมี คะแนนขั้นต่ำ 10 คะแนน (สัดส่วนร้อยละ 20)
  • A-level (66) ชีววิทยา คะแนนขั้นต่ำ 10 คะแนน (สัดส่วนร้อยละ 20)
  • A-level (82) ภาษาอังกฤษ คะแนนขั้นต่ำ 10 คะแนน (สัดส่วนร้อยละ 20)
 4. คุณสมบัติเฉพาะ
  • มีรูปร่างสมส่วน โดยมีค่าBMI อยู่ระหว่าง 18.5 – 25.5 กก./ตร.ม. และส่วนสูงต้องไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
  • เป็นผู้ที่ปราศจากโรคและอาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
   1) ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง
   2) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย
   3) โรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง
   ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดให้โทษ
   4) ความผิดปกติในการมองเห็นภาพ เช่น ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ ตาเข
   ตาเหล่ ตาส่อน
   5) มีความผิดปกติด้านการได้ยิน เช่น หูหนวก หรือ หูตึง
   6) โรคหรือความพิการอื่นๆ ที่คณะกรรมการและแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายสายสามัญจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 มีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต และผลการเรียนเฉลี่ย 3 รายวิชารวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ

2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.75
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.75 และมีอายุไม่เกิน 35 ปี

3. คุณสมบัติเฉพาะ
– มีรูปร่างสมส่วน โดยมีค่าBMI อยู่ระหว่าง 18.0 – 25.9 กก./ตร.ม. และส่วนสูงต้องไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
– มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคและอาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา ดังนี้
1) ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง
2) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย
3) โรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดให้โทษ โรคเบาหวาน
4) ความผิดปกติในการมองเห็นภาพ เช่น ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ ตาเข ตาเหล่ ตาส่อน
5) มีความผิดปกติด้านการได้ยิน เช่น หูหนวก หรือ หูตึง
6) โรคหรือความพิการอื่นๆ ที่คณะกรรมการและแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4. สอบสัมภาษณ์

สถานที่จัดการเรียนการสอน : อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 024239000 ต่อ 9460