คณะพยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีอายุไม่เกิน 35 ปี
2. เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.75
3. มีความสามารถพิเศษ หรือ เคยได้รับรางวัลจากผลงานด้านวิทยาศาสตร์จากการประกวด / แข่งขัน หรือ มีประสบการณ์ด้านการให้บริการสุขภาพในสายบริการสุขภาพ (Portfolio ที่นำมาแสดงเป็นผลงานที่ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี)
4. คุณสมบัติเฉพาะ
4.1 มีรูปร่างสมส่วน โดยมีค่า BMI อยู่ระหว่าง 18.0 – 25.5 กก./ตร.ม. และส่วนสูงต้องไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
4.2 เป็นผู้ที่ปราศจากโรคและอาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
1) ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง
2) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย
3) โรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงรุนแรง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดให้โทษ
4) ความผิดปกติในการมองเห็นภาพ เช่น ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง ไม่สามารถมองเห็นภาพ
เป็นสามมิติ ตาเข ตาเหล่ ตาส่อน
5) มีความผิดปกติด้านการได้ยิน เช่น หูหนวก หรือ หูตึง
6) โรคหรือความพิการอื่นๆ ที่คณะกรรมการและแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีอายุไม่เกิน 35 ปี
2. เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.75
3. มีภูมิลำเนาในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในจังหวัดพื้นที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ได้แก่ จังหวัดนครนายก ลำปาง ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ หรือเป็นผู้สมัครจากหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายทางวิชาการกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4. คุณสมบัติเฉพาะ
4.1 มีรูปร่างสมส่วน โดยมีค่า BMI อยู่ระหว่าง 18.0 – 25.5 กก./ตร.ม. และส่วนสูงต้องไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
4.2 เป็นผู้ที่ปราศจากโรคและอาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
1) ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง
2) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย
3) โรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดให้โทษ
4) ความผิดปกติในการมองเห็นภาพ เช่น ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง ไม่สามารถมองเห็นภาพ
เป็นสามมิติ ตาเข ตาเหล่ ตาส่อน
5) มีความผิดปกติด้านการได้ยิน เช่น หูหนวก หรือ หูตึง
6) โรคหรือความพิการอื่นๆ ที่คณะกรรมการและแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

โปรดติดตามประกาศการรับสมัครฯจากทางมหาวิทยาลัย

สถานที่จัดการเรียนการสอน : อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 024239000 ต่อ 9460