คณะวิทยาการจัดการ

การจัดการ

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีบุคลิกภาพดี
3. ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนสอบสัมภาษณ์
** ส่ง Portfolio มาที่อีเมล prapaporn_kov@dusit.ac.th
หมายเหตุ: กรณีเทียบโอน (ปวส.) ส่งผลการเรียนพร้อมคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรที่เรียนมาเพื่อใช้พิจารณาเทียบโอน

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1.ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. ส่งประวัติส่วนตัว (ย่อ) ก่อนสอบสัมภาษณ์
* ส่งประวัติส่วนตัวมาที่อีเมล prapaporn_kov@dusit.ac.th
หมายเหตุ: กรณีเทียบโอน (ปวส.) ส่งผลการเรียนพร้อมคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรที่เรียนมาเพื่อใช้พิจารณาเทียบโอน

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
– GPAX (6 ภาคเรียน) ร้อยละ 50
– TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 50
2.2 ระดับ ปวช./ปวส. ดังนี้
– GPAX (6 ภาคเรียน) ร้อยละ 50
– A-Level (81) ภาษาไทย ร้อยละ 25
– A-Level (82) ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 25

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

โปรดติดตามประกาศการรับสมัครฯจากทางมหาวิทยาลัย

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 5720