คณะวิทยาการจัดการ

การจัดการบัณฑิต

  แบ่ง 2 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

  • กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล
  • กลุ่มวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
 3. สอบสัมภาษณ์จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ** ส่ง Portfolio มาที่อีเมล prapaporn_kov@dusit.ac.th

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. เป็นนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายความร่วมมือ
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
 4. สอบสัมภาษณ์จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
  • GPAX (6 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00 (สัดส่วนร้อยละ 50)
  • TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 50
   สัดส่วนน้ำหนักคะแนน (ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช./ปวส.) ดังนี้
  • GPAX (6 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00 (สัดส่วนร้อยละ 50)
  • A-Level (81) ภาษาไทย ร้อยละ 25
  • A-Level (82) ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 25

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 5720