คณะวิทยาการจัดการ

บัญชีบัณฑิต

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

  1. ผู้ที่คาดว่าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
  2. สัมภาษณ์จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ที่แสดงถึงศักยภาพของตนเอง ในการเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เช่น แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
    ** ส่ง Portfolio ณ วันทำการสอบสัมภาษณ์ หรือส่งเป็นรูปแบบเอกสาร มาที่อีเมล sonthaya_rua@dusit.ac.th

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

  1. ผู้ที่คาดว่าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
  3. สัมภาษณ์จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ที่แสดงถึงศักยภาพของตนเอง ในการเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เช่น แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
    ** ส่ง Portfolio ณ วันทำการสอบสัมภาษณ์ หรือส่งเป็นรูปแบบเอกสาร มาที่อีเมล sonthaya_rua@dusit.ac.th

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สัดส่วนค่าน้ำหนักคะแนน ดังนี้
– GPAX (6 ภาคเรียน) ร้อยละ 70
– TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 30

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยพิจารณาจากทัศนคติที่มีต่อวิชาชีพบัญชีและบุคลิกภาพ

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 5780