คณะวิทยาการจัดการ

ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน แผนการเรียนที่ 1

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ที่แสดงรายละเอียดดังนี้
2.1 จดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ตามความสามารถ
2.2 ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) โดยผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน
3. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยทุกประการ
5. สอบสัมภาษณ์ Online ผ่าน Zoom Application
* ส่ง Portfolio ในรูปแบบ ไฟล์ PDF มาที่อีเมล ChinaAseanSdu@gmail.com

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ที่แสดงรายละเอียดดังนี้
2.1 จดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ตามความสามารถ
2.2 ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) โดยผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา
3. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยทุกประการ
5. สอบสัมภาษณ์ Online ผ่าน Zoom Application
* ส่ง Portfolio ในรูปแบบ ไฟล์ PDF มาที่อีเมล ChinaAseanSdu@gmail.com

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
– GPAX (6 ภาคเรียน) ร้อยละ 20
– TGAT1 (91) การสื่อสารภาษาอังกฤษ ร้อยละ 10
– TGAT2 (92) การคิดอย่างมีเหตุผล ร้อยละ 10
– TGAT3 (93) สมรรถนะการทำงาน ร้อยละ 10
– A-Level (81) ภาษาไทย ร้อยละ 15
– A-Level (82) ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 15
– A-Level (62) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 หรือ A-Level (87) ภาษาจีน ร้อยละ 20

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

โปรดติดตามประกาศการรับสมัครฯจากทางมหาวิทยาลัย

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 5340