คณะวิทยาการจัดการ

ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน แผนการเรียนที่ 1

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติหรือ เทียบเท่าจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะหรือ ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนั้นและได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 2. มีความสามารถในการสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
 3. เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมงาน (portfolio) ที่แสดงความสามารถทางภาษาจีน อังกฤษ ศิลปะ รางวัลจากการประกวด ใบรับรองการอบรมของตนเอง ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 4. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่าน Zoom Application โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ คํานึงถึงทักษะ การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (พิจารณาจากผลการเรียน ทัศนคติ บุคลิกภาพ และความพร้อมในการเข้าศึกษา)
  ** ส่ง Portfolio ที่แสดงความสามารถทางภาษาจีน อังกฤษ ศิลปะ รางวัลจากการประกวด ใบรับรองการอบรมของตนเอง พร้อมใบรายงานผลการเรียน (ปพ.1) อย่างน้อย 5 ภาคเรียน มาที่อีเมล chinaaseansdu@gmail.com

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
(หากเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในความร่วมมือของสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. มีความสามารถในการสื่อสารทั้งวัจนภาษา และอวัจนภาษาได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาจีน
3. เป็นบุคคลที่สามารถออกหนังสือเดินทางต่างประเทศ (Passport) เพื่อการขอรับการตรวจลงตรา (Visa) สำหรับการเดินทาง
ไปศึกษาที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้
4. เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงความสามารถด้านต่าง ๆ อาทิ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ศิลปะ การเข้าร่วมกิจกรรมหรืออบรมต่างๆ พร้อมผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา
5. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่าน Zoom Application โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ คํานึงถึงทักษะ การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (พิจารณาจากผลการเรียน ทัศนคติ บุคลิกภาพ และความพร้อมในการเข้าศึกษา)
** ส่ง Portfolio ที่แสดงความสามารถทางภาษาจีน อังกฤษ ศิลปะ รางวัลจาการประกวด ใบรับรองการอบรมของตนเอง
พร้อมใบรายงานผลการเรียน (ปพ.1) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา ทาง e-mail: chinaaseansdu@gmail.com

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติหรือ เทียบเท่าจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะหรือ ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนั้นและ ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 2. มีความสามารถในการสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
 3. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
  • GPAX (6 ภาคเรียน) ร้อยละ 20
  • TGAT1 (91) การสื่อสารภาษาอังกฤษ ร้อยละ 10
  • TGAT2 (92) การคิดอย่างมีเหตุผล ร้อยละ 10
  • TGAT3 (93) สมรรถนะการทำงาน ร้อยละ 10
  • A-Level (81) ภาษาไทย ร้อยละ 15
  • A-Level (82) ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 15
  • A-Level (62) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 หรือ A-Level (87) ภาษาจีน ร้อยละ 20

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีความสามารถในการสื่อสารทั้งวัจนภาษา และอวัจนภาษาได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาจีน
3. เป็นบุคคลที่สามารถออกหนังสือเดินทางต่างประเทศ (Passport) เพื่อการขอรับการตรวจลงตรา (Visa) สำหรับการเดินทางไปศึกษาที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้
4. เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงความสามารถด้านต่าง ๆ อาทิ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ศิลปะ การเข้าร่วมกิจกรรมหรืออบรมต่างๆ พร้อมผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา
5. สอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 5340