คณะวิทยาการจัดการ

เลขานุการทางการแพทย์

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (สามารถเทียบโอนกับรายวิชาในหลักสูตรได้)
 2. สอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (พิจารณาจากทัศนคติ บุคลิกภาพ และความพร้อมในการเข้าศึกษา) เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ** ส่ง Portfolio มาที่อีเมล sansun_rug@dusit.ac.th

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (สามารถเทียบโอนกับรายวิชาในหลักสูตรได้)
 2. เป็นนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายความร่วมมือ
 3. สอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (พิจารณาจากทัศนคติ บุคลิกภาพ และความพร้อมในการเข้าศึกษา) เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ** ส่ง Portfolio มาที่อีเมล sansun_rug@dusit.ac.th

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (สามารถเทียบโอนกับรายวิชาในหลักสูตรได้)
 2. สัดส่วนค่าน้ำหนักคะแนน ดังนี้
  • GPAX (6 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00 (สัดส่วนร้อยละ 100

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (สามารถเทียบโอนกับรายวิชาในหลักสูตรได้)
2. สอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (พิจารณาจากทัศนคติ บุคลิกภาพ และความพร้อมในการเข้าศึกษา) เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
** ส่ง Portfolio มาที่อีเมล sansun_rug@dusit.ac.th

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 5725