คณะวิทยาการจัดการ

เลขานุการทางการแพทย์

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สอบสัมภาษณ์ เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) พิจารณา
จากบุคลิกภาพ ทัศนคติ และความพร้อมในการเข้าศึกษา ส่ง Portfolio ได้ทาง E-mail: sansun_rug@dusit.ac.th
หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สามารถเทียบโอนหน่วยกิต หรือรายวิชาได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สอบสัมภาษณ์ เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) พิจารณา
จากบุคลิกภาพ ทัศนคติ และความพร้อมในการเข้าศึกษา ส่ง Portfolio ได้ทาง E-mail: sansun_rug@dusit.ac.th
หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สามารถเทียบโอนหน่วยกิต หรือรายวิชาได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้
– GPAX (6 ภาคเรียน) ร้อยละ 100
หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สามารถเทียบโอนหน่วยกิต หรือรายวิชาได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

โปรดติดตามประกาศการรับสมัครฯจากทางมหาวิทยาลัย

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 5725