คณะวิทยาการจัดการ

ธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. สัมภาษณ์จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความสามารถพิเศษ แนวคิดเรื่องธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล ลักษณะของการคิดสร้างสรรค์ เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ** ส่ง Portfolio มาที่อีเมล suparat_khu@dusit.ac.th

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. เป็นผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือ มีผลงานโดดเด่นด้านธุรกิจดิจิทัล
  หรือด้านเทคโนโลยีหรือด้านคุณธรรมจริยธรรม
 3. สัมภาษณ์จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความสามารถพิเศษ แนวคิดเรื่องธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล ลักษณะของการคิดสร้างสรรค์ เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. สัดส่วนค่าน้ำหนักคะแนน ดังนี้
  • GPAX (6 ภาคเรียน) ร้อยละ 50
  • TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 50

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 5747