คณะวิทยาการจัดการ

ธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) นำส่ง Portfolio ที่ https://forms.gle/ZkqWBrZnPPfVdBfMA
3. สัมภาษณ์จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความสามารถพิเศษ แนวคิดเรื่องธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล ลักษณะของการคิดสร้างสรรค์

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. เป็นผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือ มีผลงานโดดเด่นด้านธุรกิจดิจิทัลหรือด้านเทคโนโลยีหรือด้านคุณธรรมจริยธรรม
3. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
4. สัมภาษณ์จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความสามารถพิเศษ แนวคิดเรื่องธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล ลักษณะของการคิดสร้างสรรค์

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
– TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 100

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

โปรดติดตามประกาศการรับสมัครฯจากทางมหาวิทยาลัย

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 5747