คณะวิทยาการจัดการ

บริหารธุรกิจ

  แบ่ง 5 กลุ่มวิชา ดังนี้

  • นวัตกรรมการตลาดเชิงสร้างสรรค์และการออกแบบการสื่อสาร
  • นวัตกรรมความเป็นผู้ประกอบการ
  • นวัตกรรมการเงินการลงทุนและการวิเคราะห์ข้อมูล
  • นวัตกรรมธุรกิจบริการโลจิสติกส์
  • นวัตกรรมเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. สัมภาษณ์จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ** ส่ง Portfolio มาที่อีเมล prasat_niy@dusit.ac.th

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. เป็นนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายความร่วมมือ
 3. สัมภาษณ์จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. สัดส่วนค่าน้ำหนักคะแนน ดังนี้
  • GPAX (6 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00 (สัดส่วนร้อยละ 60)
  • TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 40

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ได้แก่ แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 5760