คณะวิทยาการจัดการ

บริหารธุรกิจ

  แบ่ง 5 กลุ่มวิชา ดังนี้

  • นวัตกรรมการตลาดเชิงสร้างสรรค์และการออกแบบการสื่อสาร
  • นวัตกรรมความเป็นผู้ประกอบการ
  • นวัตกรรมการเงินการลงทุนและการวิเคราะห์ข้อมูล
  • นวัตกรรมธุรกิจบริการโลจิสติกส์
  • นวัตกรรมเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ส่งมาที่อีเมล bba65.sdu@gmail.com
3. สัมภาษณ์จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. เป็นนักเรียนของโรงเรียนในเครือข่าย
3. สัมภาษณ์จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้
– GPAX (6 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00 ร้อยละ 60
– TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 40

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

โปรดติดตามประกาศการรับสมัครฯจากทางมหาวิทยาลัย

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 5760