คณะวิทยาการจัดการ

ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน แผนการเรียนที่ 2

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติหรือ เทียบเท่าจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะหรือ ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของประเทศนั้นและ ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 2. มีความสามารถในการสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
 3. มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนเทียบเท่าระดับ HSK3 ขึ้นไป (ไม่จำเป็นต้องมีผลสอบ HSK)
  หมายเหตุ: หลักสูตรฯ จัดทดสอบและอบรมปรับพื้นฐานความรู้ภาษาจีนก่อนเปิดภาคเรียน
 4. เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมงาน (portfolio) ที่แสดงความสามารถทางภาษาจีน อังกฤษ ศิลปะ รางวัลจากการประกวด ใบรับรองการอบรมของตนเอง ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน
 5. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่าน Zoom Application โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ คํานึงถึงทักษะ การสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาจีน (พิจารณา จากผลการเรียน ทัศนคติ บุคลิกภาพ และความพร้อมในการเข้าศึกษา)
  ** ส่ง Portfolio ที่แสดงความสามารถทางภาษาจีน อังกฤษ ศิลปะ รางวัลจากการประกวด ใบรับรองการอบรมของตนเอง พร้อมใบรายงานผลการเรียน (ปพ.1) อย่างน้อย 5 ภาคเรียน มาที่อีเมล chinaaseansdu@gmail.com

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติหรือ เทียบเท่าจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะหรือ ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนั้นและ ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 2. มีความสามารถในการสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
 3. มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนเทียบเท่าระดับ HSK3 ขึ้นไป (ไม่จำเป็นต้องมีผลสอบ HSK)
  หมายเหตุ: หลักสูตรฯ จัดทดสอบและอบรมปรับพื้นฐานความรู้ภาษาจีนก่อนเปิดภาคเรียน
 4. สัดส่วนค่าน้ำหนักคะแนน ดังนี้
  • GPAX (6 ภาคเรียน) ร้อยละ 20
  • TGAT1 (91) การสื่อสารภาษาอังกฤษ ร้อยละ 10
  • TGAT2 (92) การคิดอย่างมีเหตุผล ร้อยละ 10
  • TGAT3 (93) สมรรถนะการทำงาน ร้อยละ 10
  • A-Level (81) ภาษาไทย ร้อยละ 10
  • A-Level (82) ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 10
  • A-Level (87) ภาษาจีน ร้อยละ 30

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 5340