คณะวิทยาการจัดการ

นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
3. เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมงาน (portfolio) ที่แสดงความสามารถในการสร้างสรรค์สื่อในรูปแบบต่างๆ ความสามารถทางศิลปะ รางวัลจากการประกวด ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ส่งมาที่
kajitkwun_kij@dusit.ac.th หรือ sduicae@gmail.com
4. สอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ คำนึงถึงความสามารถในการสร้างสรรค์
สื่อ ทักษะการสื่อสารทั้งไทย และภาษาต่างประเทศ (พิจารณาจากผลการเรียน) ทัศนคติ บุคลิกภาพ และความพร้อม
ในการเข้าศึกษา
– เอกสารประกอบการพิจารณา การสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน พร้อม Portfolio ความสามารถพิเศษ ผลงาน ในด้านต่างๆ เป็นต้น

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
3. สอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ คำนึงถึงความสามารถในการสร้างสรรค์สื่อ ทักษะการสื่อสารทั้งไทยและภาษาต่างประเทศ (พิจารณาจากผลการเรียน) ทัศนคติ บุคลิกภาพ และความพร้อมในการเข้าศึกษา
– เอกสารประกอบการพิจารณา การสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน

 

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
– GPAX (6 ภาคเรียน) ร้อยละ 50
– TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 50

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

โปรดติดตามประกาศการรับสมัครฯจากทางมหาวิทยาลัย

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 5781