คณะวิทยาการจัดการ

นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
 3. เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมงาน (portfolio) ที่แสดงความสามารถทางภาษาจีน อังกฤษศิลปะ รางวัลจากการประกวด ใบรับรองการอบรมของตนเอง ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 4. สอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ คำนึงถึงทักษะการสื่อสารทั้งไทยและภาษาต่างประเทศ (พิจารณาจากผลการเรียน) ทัศนคติ บุคลิกภาพ และความพร้อมในการเข้าศึกษา
  • เอกสารประกอบการพิจารณา การสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน พร้อมสำเนา Portfolio ความสามารถพิเศษ ผลงานในด้านต่างๆ เป็นต้น
  • ส่ง Portfolio มาที่ kajitkwun_kij@dusit.ac.th

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. เป็นนักเรียนที่เรียนในภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ตอนบน ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี หรือนักเรียนในโรงเรียนที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ MOU ไว้
 3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
 4. เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมงาน (portfolio) ที่แสดงความสามารถทางภาษาจีน อังกฤษศิลปะ ความสนใจในงานด้านการสื่อสาร หรือการประกอบธุรกิจ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 5. สอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ คำนึงถึงทักษะการสื่อสารทั้งไทยและภาษาต่างประเทศ (พิจารณาจากผลการเรียน) ทัศนคติ บุคลิกภาพ และความพร้อมในการเข้าศึกษา
  • เอกสารประกอบการพิจารณา การสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน พร้อมสำเนา Portfolio ความสามารถ ผลงานในด้านต่างๆ เป็นต้น
  • ส่ง Portfolio มาที่ kajitkwun_kij@dusit.ac.th

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
  • GPAX (6 ภาคเรียน) ร้อยละ 60
  • TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 40

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีแฟ้มสะสมงาน (portfolio) ทางด้านการสร้างสรรค์สื่อ การสื่อสาร การสร้างนวัตกรรม รางวัลจากการประกวด ใบรับรองการอบรมของตนเอง
3. สอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษ ผลงานในด้านต่าง ๆ เป็นต้น

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 5781