โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00
3. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. สอบสัมภาษณ์ เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ประกอบด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษ ผลงานในด้านต่างๆ (พร้อมสำเนาเกียรติบัตรประกาศนียบัตร) เป็นต้น
หมายเหตุ: ในกรณีเป็นพระภิกษุ-สามเณร สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกของหลักสูตรได้ หากแต่เมื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้ว จะต้องลาสิกขาบทจากสมณเพศก่อนลงทะเบียนแรกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
** นำส่ง Portfolio เป็น Digital file ผ่าน E-mail : eht.sdu@gmail.com โดยใส่หัวข้อว่า “” นำส่ง Portfolio สำหรับหลักสูตร ผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว”” พร้อมระบุชื่อ สกุล โรงเรียนใน E-mail “

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00
3. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ: ในกรณีเป็นพระภิกษุ-สามเณร สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกของหลักสูตรได้ หากแต่เมื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้ว จะต้องลาสิกขาบทจากสมณเพศก่อนลงทะเบียนแรกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
– GPAX (6 ภาคเรียน) ร้อยละ 30
– TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 70
3. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
หมายเหตุ: ในกรณีเป็นพระภิกษุ-สามเณร สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกของหลักสูตรได้ หากแต่เมื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้ว จะต้องลาสิกขาบทจากสมณเพศก่อนลงทะเบียนแรกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

โปรดติดตามประกาศการรับสมัครฯจากทางมหาวิทยาลัย

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 5708