โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
 3. สอบสัมภาษณ์ เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ประกอบด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษ ผลงานในด้านต่างๆ (พร้อมสำเนาเกียรติบัตรประกาศนียบัตร) เป็นต้น
  หมายเหตุ: ในกรณีเป็นพระภิกษุ-สามเณร สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกของหลักสูตรได้ หากแต่เมื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้ว จะต้องลาลิกขาจากสมณเพศก่อนลงทะเบียนแรกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  ** ส่ง Portfolio เป็น Digital file มาที่อีเมล Kraisak_phi@dusit.ac.th โดยใส่หัวข้อว่า “นำส่ง Portfolio สำหรับหลักสูตร ผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว” พร้อมระบุชื่อ สกุล โรงเรียนในอีเมล

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
 3. สอบสัมภาษณ์
  หมายเหตุ: ในกรณีเป็นพระภิกษุ-สามเณร สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกของหลักสูตรได้ หากแต่เมื่อผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาแล้ว จะต้องลาลิกขาจากสมณเพศก่อนลงทะเบียนแรกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
  • GPAX (6 ภาคเรียน) ร้อยละ 30
  • TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 70

  หมายเหตุ: ในกรณีเป็นพระภิกษุ-สามเณร สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกของหลักสูตรได้ หากแต่เมื่อผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาแล้ว จะต้องลาลิกขาจากสมIเพศก่อนลงทะเบียนแรกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
3. สอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ พิจารณาจากการมีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 5708