โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

สหวิทยาการการท่องเที่ยว

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00
3. มีบุคลิกภาพดี/มีสุขภาพดีและไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานด้านการท่องเที่ยว
4. มีความสามารถพิเศษตามโจทย์ที่หลักสูตรกำหนด โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานตรงตามที่โจทย์ที่หลักสูตรกำหนด ดังต่อไปนี้ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา รูปภาพพร้อมคำบรรยายความสามารถพิเศษ คลิปแสดงความสามารถพิเศษ
** ส่ง Portfolio มาที่อีเมล thanchanok_bon@dusit.ac.th

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00
3. มีบุคลิกภาพดี/มีสุขภาพดีและไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานด้านการท่องเที่ยว
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ต้องสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ (การฟัง การพูด การเขียน และการอ่าน) โดยมีเงื่อนไขไม่มีสิทธิ์เข้าสอบรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ประเภททั่วไป: บัตรสีบรอนซ์เงิน) จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
– GPAX (6 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00 ร้อยละ 60
– TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 40

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

โปรดติดตามประกาศการรับสมัครฯจากทางมหาวิทยาลัย

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 5769