โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ธุรกิจการโรงแรม

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00
3. คุณสมบัติเฉพาะ
– ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 163 เซนติเมตร ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
– น้ำหนักมีความสัมพันธ์กับส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีสติสัมปชัญญะ มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ ไม่เป็นโรคทางจิตเวชในระยะที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและไม่เจ็บป่วย ไม่เป็นโรคเรื้อรังหรือติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการปฏิบัติงาน
5. มีแฟ้มสะสมงาน (Portfolio ) ที่ได้รวบรวมความสามารถพิเศษที่สอดคล้องกับสาขาวิชา
6. สอบสัมภาษณ์ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษพื้นฐาน
** ส่ง Portfolio มาที่อีเมล hotelbusiness.thm.sdu@gmail.com ในรูปแบบ PDF File ตั้งชื่อ File ” รหัสผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล ผู้สมัคร”

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00
3. คุณสมบัติเฉพาะ
– ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 163 เซนติเมตร ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
– น้ำหนักมีความสัมพันธ์กับส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีสติสัมปชัญญะ มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ ไม่เป็นโรคทางจิตเวชในระยะที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและไม่เจ็บป่วย ไม่เป็นโรคเรื้อรังหรือติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการปฏิบัติงาน
5. สอบสัมภาษณ์ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. คุณสมบัติเฉพาะ
– ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 163 เซนติเมตร ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
– น้ำหนักมีความสัมพันธ์กับส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
– GPAX (6 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00 ร้อยละ 60
– TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 40
4. มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีสติสัมปชัญญะ มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ ไม่เป็นโรคทางจิตเวชในระยะที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและไม่เจ็บป่วย ไม่เป็นโรคเรื้อรังหรือติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

โปรดติดตามประกาศการรับสมัครฯจากทางมหาวิทยาลัย

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 5770