โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ธุรกิจการโรงแรม

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
 3. คุณสมบัติเฉพาะ
  • ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 158 เซนติเมตร
  • มีน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน
 4. มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีสติสัมปชัญญะ มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ ไม่เป็นโรคทางจิตเวชในระยะ ที่ปรากฏอาการเด่นชัด1หรือรุนแรงและไม่เจ็บป่วย ไม่เป็นโรคเรื้อรังหรือติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการปฏิบัติงาน
 5. มีแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ที่ได้รวบรวมความสามารถพิเศษที่สอดคล้องกับสาขาวิชา
 6. สอบสัมภาษณ์ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษพื้นฐาน
  ** ส่ง Portfolio มาที่อีเมล chutima_jak@dusit.ac.th ในรูปแบบ PDF File ตั้งชื่อ File ” รหัสผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล ผู้สมัคร

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
 3. คุณสมบัติเฉพาะ
  • ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 158 เซนติเมตร
  • มีน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน
 4. มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีสติสัมปชัญญะ มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ ไม่เป็นโรคทางจิตเวชในระยะ ที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและไม่เจ็บป่วย ไม่เป็นโรคเรื้อรังหรือติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค ต่อการเรียนและการปฏิบัติงาน
 5. สอบสัมภาษณ์ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. คุณสมบัติเฉพาะ
  • ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 158 เซนติเมตร
  • มีน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน
 3. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
  • GPAX (6 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00 (สัดส่วนร้อยละ 60)
  • TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 40
 4. มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีสติสัมปชัญญะ มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ ไม่เป็นโรคทางจิตเวชในระยะ ที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและไม่เจ็บป่วย ไม่เป็นโรคเรื้อรังหรือติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค ต่อการเรียนและการปฏิบัติงาน
 5. สอบสัมภาษณ์ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษพื้นฐาน

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 5770