โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ธุรกิจการบิน

ธุรกิจการบิน กรุงเทพฯ
ชั้นปีที่ 1-2 จัดการเรียนการสอนที่ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ชั้นปีที่ 3-4 จัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00
3. คุณสมบัติเฉพาะ
– ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต มีบุคลิกภาพที่ดี
5. มีแฟ้มสะสมงาน (Portfolio ) อย่างน้อย 3 ปี ที่ได้รวบรวมความสามารถพิเศษหรือเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระยะสั้นในโครงการค่ายสานฝันปี 2567 (ใบประกาศนียบัตร)
6. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00
3. คุณสมบัติเฉพาะ
– ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต มีบุคลิกภาพที่ดี
5. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. คุณสมบัติเฉพาะ
– ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้
– GPAX (6 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00 ร้อยละ 100
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต มีบุคลิกภาพที่ดี
หมายเหตุ: สามารถไปศึกษา ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ในช่วงปีแรก

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

โปรดติดตามประกาศการรับสมัครฯจากทางมหาวิทยาลัย

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 5751-2