โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

นิติศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1.ผู้ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
** ส่ง Portfolio ที่แสดงถึงความสามารถตามหลักสูตรที่สมัคร จํานวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปกหน้า ปกหลัง) กําหนดเป็น ไฟล์ PDF พร้อมใบรายงานผลการเรียน (ปพ.1) 5 ภาคเรียน ส่งมาทางไปรษณีย์ที่โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หรือ ส่งมาที่อีเมล niti_slp@dusit.ac.th (กรณีส่งทางไปรษณีย์ให้นับวันประทับตราส่งเป็นวันส่งเอกสาร)

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1.ผู้ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1.ผู้ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
– GPAX (6 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00 (สัดส่วนร้อยละ 30)
– TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 70

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
3. สอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์

สถานที่จัดการเรียนการสอน : อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022417191-4 ต่อ 4174