โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

รัฐศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

‘1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
3. สอบสัมภาษณ์
* ส่ง Portfolio ที่แสดงถึงความสามารถตามหลักสูตรที่สมัคร จำนวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปกหน้า ปกหลัง) กำหนดเป็น ไฟล์ PDF พร้อมใบรายงานผลการเรียน (ปพ.1) 5 ภาคเรียน ส่งมาทางไปรษณีย์ที่โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หรือ ส่งมาที่อีเมล polsci_slp@dusit.ac.th (กรณีส่งทางไปรษณีย์ให้นับวันประทับตราส่งเป็นวันส่งเอกสาร)

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
3. สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
– GPAX (6 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00 ร้อยละ 30
– TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 70

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

โปรดติดตามประกาศการรับสมัครฯจากทางมหาวิทยาลัย

สถานที่จัดการเรียนการสอน : อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 022417194 ต่อ 4172