คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ (วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ) หรือเป็นนักเรียนต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School) ด้านวิทยาศาสตร์เทียบเท่า และสามารถสื่อสาร และเขียนภาษาไทยได้
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75
3. ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา ตาบอดสี การมองเห็น การได้ยิน การพูด และการสื่อสาร ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ
4. มีแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประกอบ ผลการเรียน (GPAX) 5 ภาคเรียน ความสามารถพิเศษ ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร การทำกิจกรรมต่าง จิตอาสา และจงบอกเหตุผลทำไมจึงเลือกเรียนวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
5. สอบสัมภาษณ์
** ส่ง portfolio มาที่อีเมล cosmetic@dusit.ac.th และ cosmetic.suandusit@gmail.com

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ โดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2. เป็นนักเรียนในเขตพื้นที่หรือภาคกลาง หรือในโรงเรียนในเครือข่าย
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75
4. ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา ตาบอดสี การมองเห็น การได้ยิน การพูด และการสื่อสาร ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ โดยมีจำนวนหน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2. สัดส่วนค่าน้ำหนักคะแนน ดังนี้
– GPAX (6 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.75 ร้อยละ 40
– TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 30
– A-Level (65) เคมี หรือ A-Level (66) ชีววิทยา หรือทั้ง 2 วิชา ร้อยละ 30
3. ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา ตาบอดสี การมองเห็น การได้ยิน การพูด และการสื่อสาร ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้น รุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพ แปรปรวน และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

โปรดติดตามประกาศการรับสมัครฯจากทางมหาวิทยาลัย

สถานที่จัดการเรียนการสอน : วิทยาเขตสุพรรณบุรี
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 9420