คณะครุศาสตร์

การประถมศึกษา

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. มีความประสงค์ที่จะทำงานด้านการประถมศึกษา เช่น ครูระดับประถมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมศึกษา หรือนักวิชาการทางการศึกษาประถมศึกษา เป็นต้น
 5. ยื่นแบบแสดงความประสงค์ที่จะเรียน/ทำงานทางด้านการประถมศึกษา รวมทั้งเป้าหมายของชีวิต
  (เขียนเป็นความเรียง ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ผู้สมัครจะพิมพ์หรือเขียนก็ได้)
 6. เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น ประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน ประธานสี หรือตำแหน่งอื่น ๆ เป็นต้น โดยต้องมีหลักฐานชัดเจน ได้แก่ ใบรับรองจากโรงเรียนและภาพการทำกิจกรรมต่าง ๆ
 7. เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ภายนอกโรงเรียน โดยต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ไปช่วยงานอย่างเป็นทางการ
 8. เป็นนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ เช่น การร้องเพลง ศิลปะ ดนตรี หรือภาษาต่างประเทศ เป็นต้น (ทดสอบในวันสัมภาษณ์)
 9. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
  ** ส่ง Portfolio มาที่อีเมล soonthorn_thi@dusit.ac.th และ pornpimon_nam@dusit.ac.th

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. เป็นนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
  • GPAX (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.50 (สัดส่วนร้อยละ 25)
  • TGAT (90) ความถนัดทั่วไป คะแนนขั้นต่ำ 30 คะแนน (สัดส่วนร้อยละ 25)
  • TPAT5 (50) ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ คะแนนขั้นต่ำ 40 คะแนน (สัดส่วนร้อยละ 25)
  • การสัมภาษณ์ คุณลักษณะความเป็นครู และผลงานย้อนหลัง (สัดส่วนร้อยละ 25)
 5. ยื่นแบบแสดงความประสงค์ที่จะเรียน/ทำงานทางด้านการประถมศึกษา รวมทั้งเป้าหมายของชีวิต (เขียนเป็นความเรียง ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ผู้สมัครจะพิมพ์หรือเขียนก็ได้)
 6. เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น ประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน ประธานสี
  หรือตำแหน่งอื่น ๆ เป็นต้น
 7. เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ภายนอกโรงเรียน โดยต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ไปช่วยงานอย่าง
  เป็นทางการ
 8. เป็นนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ เช่น การร้องเพลง ศิลปะ ดนตรี
  หรือภาษาต่างประเทศ เป็นต้น (ทดสอบในวันสัมภาษณ์)
  หมายเหตุ: สามารถใช้คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก ตามข้อ 6 7 8 อย่างใดอย่างหนึ่งได้ โดยแสดงหลักฐานประกอบ
  (ถ้ามี) เช่น ใบรับรองจากโรงเรียนและภาพการทำกิจกรรมต่าง ๆ

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
 3. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
  • TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 30
  • TPAT5 (50) ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 40
  • A-Level (82) ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30
 4. สอบสัมภาษณ์พิจารณาจากการมีเจตคติที่ดี คุณลักษณะและบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพครู รักเด็กและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
3. สอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ พิจารณาจากการมีเจตคติที่ดี คุณลักษณะและบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพครู
4. เขียนเรียงความที่แสดงถึงเจตคติที่ดี มีเจตจำนงค์และความมุ่งมั่นในการประกอบวิชาชีพครู
5. มีคุณลักษณะและบุคิกภาพที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพครู

สถานที่จัดการเรียนการสอน : วิทยาเขตสุพรรณบุรี
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 6613