คณะครุศาสตร์

การประถมศึกษา

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่าว่ 2.00
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. มีความประสงค์ที่จะทำงานด้านการประถมศึกษา เช่น ครูระดับประถมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กประถมศึกษา หรือนักวิชาการทางการศึกษาประถมศึกษา เป็นต้น
5. ยื่นแบบแสดงความประสงค์ที่จะเรียน/ทำงานทางด้านการประถมศึกษา (เขียนเป็นความเรียง ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ผู้สมัครจะพิมพ์หรือเขียนก็ได้)
6. เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น ประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน ประธานสี หรือตำแหน่งอื่น ๆ เป็นต้น โดยต้องมีหลักฐานชัดเจน ได้แก่ ใบรับรองจากโรงเรียน และภาพการทำกิจกรรมต่าง ๆ
7. เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ภายนอกโรงเรียน โดยต้องได้รับการรับรองจาก หน่วยงานที่ไปช่วยงานอย่างเป็นทางการ
8. เป็นนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ ขับร้องทำนองเสนา ขับเสภา การกล่าวสุนทรพจน์ ร้องเพลง หรือความสามารถพิเศษอื่นๆ ที่ส่งเสริมการเป็นครูที่ดี ฯลฯ (ทดสอบหรือนำเสนอในวันสัมภาษณ์)
9. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
ส่ง portfolio ได้ที่อีเมล pornpimon_nam@dusit.ac.th และ soonthorn_thi@dusit.ac.th

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. ยื่นแบบแสดงความประสงค์ที่จะเรียน/ทำงานทางด้านการประถมศึกษา รวมทั้งเป้าหมายของชีวิต (เขียนเป็นความเรียง ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ผู้สมัครจะพิมพ์หรือเขียนก็ได้)
5. เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น ประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน ประธานสี ประธานชมรม สมาชิกชมรม หรือ ตำแหน่งอื่น ๆ
6. เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ภายในหรือภายนอกโรงเรียน โดยต้องได้รับ การรับรองจากหน่วยงานที่ไปช่วยงานอย่างเป็นทางการ
7. เป็นนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ ขับร้องทำนองเสนา ขับเสภา การกล่าวสุนทรพจน์ ร้องเพลง หรือความสามารถพิเศษอื่นๆ ที่ส่งเสริมการเป็นครูที่ดี ฯลฯ
(ทดสอบหรือนำเสนอในวันสัมภาษณ์)

หมายเหตุ: สามารถใช้คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก ตามข้อ 5 6 7 อย่างใดอย่างหนึ่งได้ โดยแสดงหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) เช่น ใบรับรองจากโรงเรียน หรือภาพการทำกิจกรรมต่าง ๆ

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
3. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
– TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 30
– TPAT5 (50) ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 40
– A-Level (82) ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30
4. สอบสัมภาษณ์พิจารณาจากการมีเจตคติที่ดี คุณลักษณะและบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพครู รักเด็กและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

โปรดติดตามประกาศการรับสมัครฯจากทางมหาวิทยาลัย

สถานที่จัดการเรียนการสอน : วิทยาเขตสุพรรณบุรี
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 6613