โรงเรียนการเรือน

คหกรรมศาสตร์

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า หรือ
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. ความสามารถพิเศษ (นำเสนอ Portfolio)
  • รางวัล (ระดับประเทศขึ้นไป) ด้านคหกรรมศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง หรือ/และ
  • ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ด้านคหกรรมศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง หรือ/และ
  • ประสบการณ์เด่นด้านคหกรรมศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.20
 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
 5. สอบสัมภาษณ์ (นำเสนอ Portfolio) โดยพิจารณาด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านคหกรรมศาสตร์
  หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหน่วยกิต หรือรายวิชาได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
  ** ให้ผู้สมัครนำส่งสรุปข้อมูลประวัติส่วนตัวพร้อมใบแสดงผลการเรียน จำนวน 5 ภาคเรียน (Transcript)/ ผลงาน/ ความสามารถพิเศษ (รางวัล ใบประกาศนียบัตร หรือประสบการณ์ ด้านอาหาร) ในรูปแบบไฟล์ PDF เท่านั้น โดยไม่จำกัดจำนวนหน้า มาที่อีเมล food@dusit.ac.th และ suthasinee_tia@dusit.ac.th

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า หรือ
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง หรือ มีประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าภายในจังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง หรือเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วของมหาวิทยาลัย (พื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทองและสุพรรณบุรี)
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.20
 4. มีคะแนน TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40
 5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอักเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
 6. สอบสัมภาษณ์ (นำเสนอ Portfolio) โดยพิจารณาจากด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ด้านคหกรรมศาสตร์
  หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอน หน่วยกิต หรือรายวิชาได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
  ** ให้ผู้สมัครนำส่งสรุปข้อมูลประวัติส่วนตัวพร้อมใบแสดงผลการเรียน จำนวน 5 ภาคเรียน (Transcript)/ ผลงาน/ ความสามารถพิเศษ (รางวัล ใบประกาศนียบัตร หรือประสบการณ์ ด้านอาหาร) ในรูปแบบไฟล์ PDF เท่านั้น โดยไม่จำกัดจำนวนหน้ามาที่อีเมล food@dusit.ac.th และ suthasinee_tia@dusit.ac.th

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า หรือ
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
  • GPAX (6 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.20 (สัดส่วนร้อยละ 25)
  • TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 45
  • A-Level (61) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ร้อยละ 10
  • A-Level (63) วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร้อยละ 10
  • A-Level (82) ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 10
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
  หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอน หน่วยกิต หรือรายวิชาได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่า หรือ
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอักเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
4. สอบสัมภาษณ์ (นำเสนอ Portfolio) โดยพิจารณาด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหาร
หมายเหตุ : ผู้สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหน่วยกิต หรือรายวิชาได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

สถานที่จัดการเรียนการสอน : วิทยาเขตสุพรรณบุรี
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 9454