คณะครุศาสตร์

การประถมศึกษา

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. มีความประสงค์ที่จะทำงานด้านการศึกษา เช่น ครูระดับประถมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ หรือนักวิชาการทางการศึกษา เป็นต้น
5. ยื่นแบบแสดงความประสงค์ที่จะทำงานทางด้านการศึกษา (เขียนเป็นความเรียง ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ผู้สมัครจะพิมพ์หรือเขียนก็ได้ (ส่งข้อมูลทาง e-mail: tanapat_bri@dusit.ac.th)

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก หรือศึกษาอยู่ในโรงเรียนเครือข่าย หรือโครงการความสามารถพิเศษ
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
– GPAX (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.50 (สัดส่วนร้อยละ 25)
– TGAT (90) ความถนัดทั่วไป คะแนนขั้นต่ำ 30 คะแนน (สัดส่วนร้อยละ 25)
– TPAT5 (50) ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ คะแนนขั้นต่ำ 40 คะแนน (สัดส่วนร้อยละ 25)
– การสัมภาษณ์ คุณลักษณะความเป็นครู และผลงานย้อนหลัง (สัดส่วนร้อยละ 25)

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
– TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 30
– TPAT5 (50) ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 40
– A-Level (82) ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30
4. สอบสัมภาษณ์พิจารณาจากการมีเจตคติที่ดี คุณลักษณะและบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพครู รักเด็กและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

โปรดติดตามประกาศการรับสมัครฯจากทางมหาวิทยาลัย

สถานที่จัดการเรียนการสอน : ศูนย์การศึกษา นครนายก
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 6402