คณะครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. มีความประสงค์ที่จะทำงานด้านการศึกษาปฐมวัย เช่น ครูระดับปฐมวัย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก หรือ นักวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย เป็นต้น
5. ยื่นแบบแสดงความประสงค์ที่จะเรียน / ทำงานทางด้านการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งเป้าหมายของชีวิต (เขียนเป็นความเรียง ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ผู้สมัครจะพิมพ์หรือเขียนก็ได้)
6. เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น ประธานนักเรียนคณะกรรมการนักเรียน ประธานสี หรือตำแหน่งอื่น ๆ เป็นต้น โดยต้องมีหลักฐานชัดเจน ได้แก่ ใบรับรองจากโรงเรียนและภาพการทำกิจกรรมต่างๆ
7. เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ภายนอกโรงเรียน โดยต้องได้รับการรับรอง
จากหน่วยงานที่ไปช่วยงานอย่างเป็นทางการ
8. เป็นนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
เช่น การร้องเพลง ศิลปะ ดนตรี หรือภาษาต่างประเทศ เป็นต้น (ทดสอบในวันสัมภาษณ์)
9. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
* ส่ง portfolio ได้ที่อีเมล kate.aunchit@gmail.com และ panthip_sin@dusit.ac.th

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
3. เป็นนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ยื่นแบบแสดงความประสงค์ที่จะเรียน/ทำงานทางด้านการศึกษาศึกษาปฐมวัย รวมทั้ง
เป้าหมายของชีวิต (เขียนเป็นความเรียง ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ผู้สมัครจะพิมพ์หรือเขียนก็ได้)
6. เป็นนักเรียนทำกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ภายนอกโรงเรียน โดยต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ไปช่วยงานอย่างเป็นทางการ
7. เป็นนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ เช่น การร้องเพลง ศิลปะ ดนตรี หรือภาษาต่างประเทศ เป็นต้น (ทดสอบในวันสัมภาษณ์)
8. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
3. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
– TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 30
– TPAT5 (50) ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 40
– A-Level (82) ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30
4. สอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากการมีเจตคติที่ดี มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพครู รักเด็กและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

โปรดติดตามประกาศการรับสมัครฯจากทางมหาวิทยาลัย

สถานที่จัดการเรียนการสอน : ศูนย์การศึกษา นครนายก
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 6404