คณะวิทยาการจัดการ

การจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล (ศูนย์การศึกษา ตรัง)

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. สอบสัมภาษณ์จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
** ส่ง Portfolio มาที่อีเมล nuanrath_wat@dusit.ac.th โทรศัพท์ 085-1000731

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าสําเร็จ/สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. สอบสัมภาษณ์จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
– GPAX (6 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00 ร้อยละ 50
– TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 50
2.2 ระดับ ปวช./ปวส. ดังนี้
– GPAX (6 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00 ร้อยละ 100

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

โปรดติดตามประกาศการรับสมัครฯจากทางมหาวิทยาลัย

สถานที่จัดการเรียนการสอน : ศูนย์การศึกษา ตรัง
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 5720