คณะวิทยาการจัดการ

การจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล (ศูนย์การศึกษา ตรัง)

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
 3. สอบสัมภาษณ์จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ** ส่ง Portfolio มาที่อีเมล prapaporn_kov@dusit.ac.th โทรศัพท์ 085-1000731 , 063-3249628

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าสำเร็จ/สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. มีภูมิลำเนาหรือกำลังศึกษาในโรงเรียนพื้นที่ภาคใต้/โรงเรียนในเครือข่ายความร่วมมือ
 3. มีผลลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
 4. สอบสัมภาษณ์จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. สัดส่วนค่าน้ำหนักคะแนน ดังนี้
  • GPAX (6 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00 (สัดส่วนร้อยละ 50)
  • TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 50
   สัดส่วนค่าน้ำหนักคะแนน (ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช./ปวส.) ดังนี้
  • GPAX (6 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00 (สัดส่วนร้อยละ 50)
  • A-Level (81) ภาษาไทย ร้อยละ 25
  • A-Level (82) ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 25

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ และทัศนคติ

สถานที่จัดการเรียนการสอน : ศูนย์การศึกษา ตรัง
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 5720