คณะครุศาสตร์

การประถมศึกษา

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. เป็นนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ เช่น การร้องเพลง ศิลปะ ดนตรี หรือภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
  (ทดสอบในวันสัมภาษณ์)
 5. มีความประสงค์ที่จะทำงานด้านการประถมศึกษา เช่น ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ หรือนักวิชาการทางการศึกษา
 6. เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมในวิชาชีพครู
 7. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
  ** ส่ง Portfolio มาที่อีเมล doungduen_wan@dusit.ac.th โทรศัพท์ 096-686-6851

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคเหนือ 17 จังวัด หรือเป็นนักเรียนในโรงเรียนที่มีบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
  • GPAX (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.50 (สัดส่วนร้อยละ 25)
  • TGAT (90) ความถนัดทั่วไป คะแนนขั้นต่ำ 30 คะแนน (สัดส่วนร้อยละ 25)
  • TPAT5 (50) ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ คะแนนขั้นต่ำ 40 คะแนน (สัดส่วนร้อยละ 25)
  • การสัมภาษณ์ คุณลักษณะความเป็นครู และผลงานย้อนหลัง (สัดส่วนร้อยละ 25)
 5. มีความประสงค์ที่จะทำงานด้านการประถมศึกษา เช่น ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ หรือนักวิชาการทางการศึกษา
 6. มีเจตคติที่ดี คุณลักษณะและบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพครู รักเด็กและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
  • GPAX (6 ภาคเรียน) ร้อยละ 25
  • TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 35
  • TPAT5 (50) ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 40
 3. สอบสัมภาษณ์พิจารณาจากการมีเจตคติที่ดี คุณลักษณะและบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพครู รักเด็กและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมในวิชาชีพครู
5. การสอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์

สถานที่จัดการเรียนการสอน : ศูนย์การศึกษา ลําปาง
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 6543