คณะครุศาสตร์

การประถมศึกษา

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. มีความประสงค์ที่จะทำงานด้านการประถมศึกษา เช่น ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ หรือนักวิชาการทางการศึกษา
5. เป็นผู้ทำกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน หรือกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ภายนอกโรงเรียน
ภายนอกโรงเรียน โดยแสดงหลักฐานใบรับรอง ภาพการทำกิจกรรม หรือหลักฐานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
6. เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ เช่น
ร้องเพลง ศิลปะ ดนตรี หรือภาษาต่างประเทศ (ทดสอบในวันสัมภาษณ์)
7. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
* ส่ง portfolio ได้ที่อีเมล puangpaka_paw@dusit.ac.th

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. มีความประสงค์ที่จะทำงานด้านการประถมศึกษา เช่น ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ หรือนักวิชาการทางการศึกษา
5. เป็นผู้ทำกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน หรือกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ภายนอกโรงเรียน
ภายนอกโรงเรียน โดยแสดงหลักฐานใบรับรอง ภาพการทำกิจกรรม หรือหลักฐานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
6. เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ เช่น
ร้องเพลง ศิลปะ ดนตรี หรือภาษาต่างประเทศ (ทดสอบในวันสัมภาษณ์) และ
7. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
– GPAX ร้อยละ 25
– TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 35
– TPAT5 (50) ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 40
3. สอบสัมภาษณ์พิจารณาจากการมีเจตคติที่ดี มีคุณลักษณะ
และบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพครู รักเด็ก
และมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
สม่ำเสมอ

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

โปรดติดตามประกาศการรับสมัครฯจากทางมหาวิทยาลัย

สถานที่จัดการเรียนการสอน : ศูนย์การศึกษา ลําปาง
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 6543