คณะครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. มีความประสงค์ที่จะทำงานด้านการศึกษาปฐมวัย เช่น ครูระดับปฐมวัย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก หรือนักวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย เป็นต้น
 5. ยื่นแบบแสดความประสงค์ที่จะเรียน / ทำงานทางด้านการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งเป้าหมายของชีวิต
  (เขียนเป็นความเรียง ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ผู้สมัครจะพิมพ์หรือเขียนก็ได้)
 6. เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น ประธานนักเรียนคณะกรรมการนักเรียน ประธานสี หรือตำแหน่งอื่น ๆ เป็นต้น โดยต้องมีหลักฐานชัดเจน ได้แก่ ใบรับรองจากโรงเรียนและภาพการทำกิจกรรมต่างๆ
 7. เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ภายนอกโรงเรียน โดยต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ไปช่วยงานอย่างเป็นทางการ
 8. เป็นนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ เช่น การร้องเพลง ศิลปะ ดนตรี หรือภาษาต่างประเทศ เป็นต้น (ทดสอบในวันสัมภาษณ์)
 9. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
  ** ส่ง Portfolio มาที่อีเมล piyanai_phu@dusit.ac.th

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยาฐานะ
 2. เป็นนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
  • GPAX (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.50 (สัดส่วนร้อยละ 25)
  • TGAT (90) ความถนัดทั่วไป คะแนนขั้นต่ำ 30 คะแนน (สัดส่วนร้อยละ 25)
  • TPAT5 (50) ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ คะแนนขั้นต่ำ 40 คะแนน (สัดส่วนร้อยละ 25)
  • การสัมภาษณ์ คุณลักษณะความเป็นครู และผลงานย้อนหลัง (สัดส่วนร้อยละ 25)
 5. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ความถนัดทางวิชาชีพครูใหม่ ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
  5.1 มีความสามารถพื้นฐานทางด้านวิชาชีพครู
  – มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ มีความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าใจตนเองและผู้อื่น และมีความสามารถทางการคิดเพื่อการเรียนรู้
  5.2 มีคุณลักษณะความเป็นครู
  – มีบุคลิภาพที่เหมาะสม มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีความเข้าใจและยอมรับผู้อื่น เป็นผู้เรียนรู้และรักจะเป็นผู้แบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่น และ มีพฤติกรรมการส่งเสริมให้ผู้อื่นมีความคิดสร้างสรรค์และการเป็นผู้นำ
  5.3 ยื่นแบบแสดงความประสงค์ที่จะเรียนหรือทำงานทางด้านการศึกษาปฐมวัย และความเป็นครู รวมทั้งเป้าหมายของชีวิต (เขียนเป็นความเรียง ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ผู้สมัครจะพิมพ์หรือเขียนก็ได้) ในวันสัมภาษณ์
  5.4 แสดงเอกสาร/หลักฐาน การพัฒนาตนเอง การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการทำกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ภายนอกโรงเรียน โดยต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ไปช่วยงานอย่างเป็นทางการ โดยแสดงเอกสารย้อนหลัง 3 ปี
  5.5 แสดงเอกสาร/หลักฐานว่ามีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ เช่น การร้องเพลง ศิลปะ ดนตรี หรือภาษาต่างประเทศ เป็นต้น (ทดสอบในวันสัมภาษณ์) โดยแสดงเอกสาร/ภาพย้อนหลัง 3 ปี

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
 3. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
  • TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 30
  • TPAT5 (50) ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 40
  • A-Level (82) ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30
 4. สอบสัมภาษณ์พิจารณาจากการมีเจตคติที่ดี คุณลักษณะและบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพครู รักเด็กและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
3. สอบสัมภาษณ์เพื่อผ่านช่องทางออนไลน์ พิจารณาคุณลักษณะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพครู

สถานที่จัดการเรียนการสอน : ศูนย์การศึกษา ลําปาง
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 6503