โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ธุรกิจการบิน

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
 3. คุณสมบัติเฉพาะ
  • ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
  • มีน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน BMI อยู่ระหว่าง 18.5 – 25 กก./ตร.ม.
 4. สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต ไม่มีรอยสักบนร่างกายทั้งชายและหญิง เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี
 5. มีแฟ้มสะสมงาน (Portfolio ) อย่างน้อย 3 ปี ที่ได้รวบรวมความสามารถพิเศษหรือเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระยะสั้นในโครงการค่ายสานฝัน ปี 2566 (ใบประกาศนียบัตร)
 6. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
  ** ส่ง Portfolio มาที่อีเมล waranyaporn_sri@dusit.ac.th

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. เป็นนักเรียนในโครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัย หรืออยู่ในเขตพื้นที่หรือภูมิภาค
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75
 4. คุณสมบัติเฉพาะ
  • ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
  • มีน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน BMI อยู่ระหว่าง 18.5 – 25 กก./ตร.ม.
 5. สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต ไม่มีรอยสักบนร่างกาย ทั้งชายและหญิง เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี
 6. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. คุณสมบัติเฉพาะ
  • ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
  • มีน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน BMI อยู่ระหว่าง 18.5 – 25 กก./ตร.ม.
 3. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
  • GPAX (6 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00 (สัดส่วนร้อยละ 100)
 4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต ไม่มีรอยสักบนร่างกาย ทั้งชายและหญิง เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. คุณสมบัติเฉพาะ
– ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร
– ผู้เข้าศึกษาต้องมีน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในช่วง 18.5 – 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
4. สอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษสื่อสารทั่วไป

สถานที่จัดการเรียนการสอน : ศูนย์การศึกษา ลําปาง
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 6504