โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ธุรกิจการบิน

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. คุณสมบัติเฉพาะ
– ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร ผู้เข้าศึกษาหญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
– น้ำหนักกับส่วนสูงมีความสัมพันธ์
3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต
4. มีแฟ้มสะสมงาน (Portfolio ) อย่างน้อย 3 ปี ที่ได้รวบรวมความสามารถพิเศษหรือเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระยะสั้นในโครงการค่ายสานฝันปี 2567 (ใบประกาศนียบัตร)
5. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษสื่อสารทั่วไป

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. คุณสมบัติเฉพาะ
– ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร ผู้เข้าศึกษาหญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
– น้ำหนักกับส่วนสูงมีความสัมพันธ์
3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต
4. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษสื่อสารทั่วไป

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. คุณสมบัติเฉพาะ
– ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร ผู้เข้าศึกษาหญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
– น้ำหนักกับส่วนสูงมีความสัมพันธ์
3. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
– GPAX (6 ภาคเรียน) ร้อยละ 100
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

โปรดติดตามประกาศการรับสมัครฯจากทางมหาวิทยาลัย

สถานที่จัดการเรียนการสอน : ศูนย์การศึกษา ลําปาง
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 6504