โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ธุรกิจการบิน

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. คุณสมบัติเฉพาะ
  • ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 170 เซนติเมตร ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 158 เซนติเมตร
  • มีน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง
 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต
 4. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (การสื่อสารทั่วไป)
  ** ส่ง Portfolio เป็น Digital file มาที่อีเมล saraban-hhq@dusit.ac.th

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. คุณสมบัติเฉพาะ
  • ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 170 เซนติเมตร ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 158 เซนติเมตร
  • มีน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง
 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต
 4. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (การสื่อสารทั่วไป)

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. คุณสมบัติเฉพาะ
  • ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 170 เซนติเมตร ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 158 เซนติเมตร
  • มีน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง
 3. สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ดังนี้
  • GPAX (6 ภาคเรียน) ร้อยละ 100
 4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต
 5. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (การสื่อสารทั่วไป)

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. คุณสมบัติเฉพาะ
– ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 170 เซนติเมตร ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 158 เซนติเมตร
– ผู้เข้าศึกษาต้องมีน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง
3. สอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษสื่อสารทั่วไป

สถานที่จัดการเรียนการสอน : ศูนย์การศึกษา หัวหิน
เบอร์ติดต่อ : 022445000 ต่อ 6707