มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio
| | |

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567  รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร : 2 สิงหาคม 2566  – 18 มกราคม 2567 ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร/เกณฑ์/กำหนดการ และ สมัครผ่าน Online  ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th ขั้นตอนสมัครเรียนสวนดุสิต รอบที่ 1 Portfolio : 1. เข้าสู่เวบไซต์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ -> https://tcas.dusit.ac.th2. ศึกษารายละเอียดคณะ/โรงเรียน/หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร/การส่งแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ดูรายละเอียดได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=2507 หรือเมนู เกณฑ์การรับสมัคร เลือก รอบที่ 1  Portfolio  https://tcas.dusit.ac.th/?page_id=8433. เข้าสู่ระบบการรับสมัคร เลือกเมนู สมัครเรียน https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2566  – 18 มกราคม 25674. เข้าสู่การสมัคร…

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
| |

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เปิดรับสมัครผู้พิการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567  รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร : 2 สิงหาคม 2566  – 18 มกราคม 2567 1. สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร เปิดรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็น ศึกษาเกณฑ์การรับสมัครได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?program=11650103900101A 2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็น ศึกษาเกณฑ์การรับสมัครได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?program=11650101220201A 3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เปิดรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน และผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญา/บุคคลออทิสติก ศึกษาเกณฑ์การรับสมัครได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?program=11650110500301A ขั้นตอนสมัครเรียนสวนดุสิต รอบที่ 1 Portfolio : 1. เข้าสู่เวบไซต์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ -> https://tcas.dusit.ac.th2. ศึกษารายละเอียดคณะ/โรงเรียน/หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ที่เมนู เกณฑ์การรับสมัคร เลือก รอบที่ 1  Portfolio  https://tcas.dusit.ac.th/?p=2507 หรือ https://tcas.dusit.ac.th/?page_id=8433. เข้าสู่ระบบการรับสมัคร เลือกเมนู สมัครเรียน https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2566  –…

ประกาศสำหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 1  Portfolio
|

ประกาศสำหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 1 Portfolio

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ เตรียมหลักฐานประกอบการสัมภาษณ์ และนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 มกราคม 2567 ดังนี้ เอกสารประกอบการสัมภาษณ์