คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา รุ่น 4 รอบที่ 2
| |

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา รุ่น 4 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2567
| | |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประสานงานในสถานพยาบาล รุ่นที่ 2
| |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประสานงานในสถานพยาบาล รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 3) รอบที่ 2
| |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 3) รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประสานงานในสถานพยาบาล รุ่นที่ 2
| | |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประสานงานในสถานพยาบาล รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (รุ่นที่ 4)
| |

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (รุ่นที่ 4)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 3) รอบที่ 2
| | |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 3) รอบที่ 2

ขอความร่วมมือ สำหรับการเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ ด้วยรถสาธารณะ เนื่องจากสถานที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยมีพื้นที่จำกัด ศึกษารายละเอียดการเดินทางได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?page_id=59 หากท่านมีความประสงค์นำรถยนต์ส่วนตัวมา ขออนุญาตแนะนำสถานที่จอดรถบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยฯ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร (ค่าบริการจอดรถ) ขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ประจำปีการศึกษา 2567 (รุ่นที่ 3)
| |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ประจำปีการศึกษา 2567 (รุ่นที่ 3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ประจาปีการศึกษา 2567 (รุ่นที่ 3)
| | |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ประจาปีการศึกษา 2567 (รุ่นที่ 3)

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 ตามเวลาในประกาศนี้ ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ห้องสอบ 301 ชั้น 3 (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประกาศสำหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2 Quota
| | |

ประกาศสำหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2 Quota

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2 Quota เตรียมหลักฐานประกอบการสัมภาษณ์ และนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 07.30 – 12.30 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 2)
| |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566   รุ่นที่ 9 รอบ 2
|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 9 รอบ 2

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 9 รอบ 2 ได้ที่ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ศึกษารายละเอียดคำชี้แจงในการเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการสอบสัมภาษณ์ (รอบ 2) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. ตามรายละเอียด แนบท้ายนี้