ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
| | | |

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 2
| |

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio
| | |

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567
| |

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา รุ่นที่ 3
|

การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา รุ่นที่ 3

Up Date ขั้นตอนสำหรับผู้ผ่านคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระบบ TCAS รอบที่ 4 Direct Admission
| |

Up Date ขั้นตอนสำหรับผู้ผ่านคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระบบ TCAS รอบที่ 4 Direct Admission

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน เปิดรับสมัครน้องๆที่กำลังจะขึ้น ม.6 เข้าเรียนปี 1 ในโครงการความร่วมมือฯ สพฐ. ม.สวนดุสิต  ม.กวางสี (1+2+1)
| |

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน เปิดรับสมัครน้องๆที่กำลังจะขึ้น ม.6 เข้าเรียนปี 1 ในโครงการความร่วมมือฯ สพฐ. ม.สวนดุสิต ม.กวางสี (1+2+1)

การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและการรายงานตัวนักศึกษา Online รอบที่ 2 Quota
| | |

การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและการรายงานตัวนักศึกษา Online รอบที่ 2 Quota