โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ รุ่นที่ 4
| |

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ รุ่นที่ 4

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ รุ่นที่ 4 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรฎาคม 2567 สนใจสมัครได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรได้ที่ https://drive.google.com/…/1AbJQaIaODXoxxtVPsYa…/view… ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 129,000 บาท (แบ่งชำระเป็นภาคการศึกษา) หลักสูตร 2 ปี 36 หน่วยกิต พิเศษ สามารถจบได้ภายใน 1 ปี ครึ่ง สามารถเทียบโอนหน่วยกิต สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) 12 หน่วยกิต สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง ระดับสูง สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เทียบโอนได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต สามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02 241 7194

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาล่ามภาษามือ ประจำปีการศึกษา 2567 (รุ่นที่ 6)
| |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาล่ามภาษามือ ประจำปีการศึกษา 2567 (รุ่นที่ 6)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2567
| | |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ นอกเวลาราชการ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567
| | |

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ นอกเวลาราชการ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ นอกเวลาราชการ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 สมัคร Online ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/ เลือกเมนู สมัครเรียน หรือ เข้าสู่ระบบรับสมัครได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/law.ah.suandusit

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ (รุ่นที่ 6)
| | |

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ (รุ่นที่ 6)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ (รุ่นที่ 6)รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2567ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567สมัครเรียนและดูรายละเอียดได้ที่ www.tcas.dusit.ac.th หรือสอบถามโทร.022445530-1 ประกาศเกณฑ์การขอรับทุน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ รุ่น 6 ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 Admission
| | | |

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 Admission

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 Admissionรับสมัคร : 6 – 12 พฤษภาคม 2567 สมัครเรียนได้ที่ www.mytcas.com Check List หลังจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก– วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 – วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 2– วันที่ 20-21 พฤษภาคม 256 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ที่ www.mytcas.com– วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินคุณสมบัติเพิ่มเติม 3 สาขาวิชาเท่านั้น คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา และ…

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนเรียนฟรี ระดับปริญญาตรี (ตลอดหลักสูตร) “English Excellennce”
|

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนเรียนฟรี ระดับปริญญาตรี (ตลอดหลักสูตร) “English Excellennce”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนเรียนฟรี ระดับปริญญาตรี (ตลอดหลักสูตร) “English Excellennce” เกณฑ์การสมัครขอรับทุนการศึกษา1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ระบุไว้* ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ต้องศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาทุกชั้นปีมีสิทธิสมัครขอรับทุนได้ สนใจสมัครได้ที่ https://forms.office.com/r/1Ay1gUVgUYสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร. 022445234

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ นอกเวลาราชการ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567
| |

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ นอกเวลาราชการ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ นอกเวลาราชการ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 สมัคร Online ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/ เลือกเมนู สมัครเรียน หรือ เข้าสู่ระบบรับสมัครได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/law.ah.suandusit

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota
| | | |

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quotaรับสมัคร : 12 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2567 ขั้นตอนสมัครเรียนสวนดุสิต รอบที่ 2 Quota : 1. เข้าสู่เวบไซต์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ -> https://tcas.dusit.ac.th2. ศึกษารายละเอียดคณะ/โรงเรียน/หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร/การส่งแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ดูรายละเอียดได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=3110 หรือเมนู เกณฑ์การรับสมัคร เลือก รอบที่ 2  Quota https://tcas.dusit.ac.th/?page_id=8433. เข้าสู่ระบบการรับสมัคร เลือกเมนู สมัครเรียน https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567  – 10 เมษายน 25674. เข้าสู่การสมัคร โดยเลือกเมนู  “สมัครเรียน ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota (Click ที่นี่)” จากนั้นเลือกหลักสูตร/ สาขาวิชาที่ต้องการสมัครเรียนเป็นอันดับที่ 1   โดยสามารถสมัคร…

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล รุ่นที่ 1 (รับรองหลักสูตรโดยสภาการพยาบาล)
| |

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล รุ่นที่ 1 (รับรองหลักสูตรโดยสภาการพยาบาล)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล รุ่นที่ 1 (รับรองหลักสูตรโดยสภาการพยาบาล) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ โทร. 024239460

ศูนย์การศึกษาหัวหิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ปวส.เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจการบิน
| | |

ศูนย์การศึกษาหัวหิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ปวส.เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจการบิน

ศูนย์การศึกษาหัวหิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขางานบริการภาคพื้น หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาธุรกิจการบิน และสาขางานบริการภาคพื้น เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เมษายน 2567ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1t5ZjSA4T8av_30wKsTnVeQQDGT_MQj82oOBTp1Bi3Rw/viewform?edit_requested=true สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 032523017

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
| | |

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษาสมัครได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/ เลือกเมนูสมัครเรียน หรือ เข้าระบบสมัครที่นี่ Clickตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 022417191 ต่อ 4121,4123