ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
| |

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เปิดรับสมัครผู้พิการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567  รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร : 2 สิงหาคม 2566  – 18 มกราคม 2567 1. สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร เปิดรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็น ศึกษาเกณฑ์การรับสมัครได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?program=11650103900101A 2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็น ศึกษาเกณฑ์การรับสมัครได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?program=11650101220201A 3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เปิดรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน และผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญา/บุคคลออทิสติก ศึกษาเกณฑ์การรับสมัครได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?program=11650110500301A ขั้นตอนสมัครเรียนสวนดุสิต รอบที่ 1 Portfolio : 1. เข้าสู่เวบไซต์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ -> https://tcas.dusit.ac.th2. ศึกษารายละเอียดคณะ/โรงเรียน/หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ที่เมนู เกณฑ์การรับสมัคร เลือก รอบที่ 1  Portfolio  https://tcas.dusit.ac.th/?p=2507 หรือ https://tcas.dusit.ac.th/?page_id=8433. เข้าสู่ระบบการรับสมัคร เลือกเมนู สมัครเรียน https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2566  –…

กําหนดการและช่องทางสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio

ผู้สมัครสามารถ ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ หลังจากสมัครและชำระค่าสมัครแล้ว ได้ที่

ประกาศสำหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 1  Portfolio
|

ประกาศสำหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 1 Portfolio

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ เตรียมหลักฐานประกอบการสัมภาษณ์ และนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 มกราคม 2567 ดังนี้ เอกสารประกอบการสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio
| | |

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567  รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร : 2 สิงหาคม 2566  – 18 มกราคม 2567 ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร/เกณฑ์/กำหนดการ และ สมัครผ่าน Online  ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th ขั้นตอนสมัครเรียนสวนดุสิต รอบที่ 1 Portfolio : 1. เข้าสู่เวบไซต์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ -> https://tcas.dusit.ac.th2. ศึกษารายละเอียดคณะ/โรงเรียน/หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร/การส่งแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ดูรายละเอียดได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=2507 หรือเมนู เกณฑ์การรับสมัคร เลือก รอบที่ 1  Portfolio  https://tcas.dusit.ac.th/?page_id=8433. เข้าสู่ระบบการรับสมัคร เลือกเมนู สมัครเรียน https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2566  – 18 มกราคม 25674. เข้าสู่การสมัคร…

การยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบที่ 1  Portfolio

การยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio อย่าลืม! ยืนยันสิทธิ์ในระบบTCAS ได้ที่ https://student.mytcas.com/ ภายในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น ศึกษารายละเอียดการยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 1 Portfolio ได้ที่ https://help.mytcas.com/article/257-assertion-portfolio

การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และการรายงานตัวนักศึกษา Online รอบที่ 1 Portfolio

การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และการรายงานตัวนักศึกษา Online รอบที่ 1 Portfolio

สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio 1. ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ได้ที่ https://student.mytcas.com/ ภายในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น 2. การชำระค่ายืนยันสิทธิ์ในระบบของมหาวิทยาลัยฯ ได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLogin จากนั้น ดำเนินการตามขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2566 3. รายงานตัวนักศึกษาใหม่ในระบบออนไลน์และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLoginStudentOnline ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม รอบที่ 1 Portfolio 1. การชำระค่ายืนยันสิทธิ์ 4,000 บาท– สำหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์กับทาง TCAS แล้ว สามารถ เข้าระบบยืนยันสิทธิ์ ของ ม. ได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLogin ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ ผ่านการสแกนชำระ ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2566…

ช่องทางการชำระค่าสมัคร รอบที่ 1 Portfolio

ช่องทางการชำระค่าสมัคร รอบที่ 1 Portfolio

ช่องทางการชำระค่าสมัคร (สมัคร 1 อันดับ 300 บาท สมัคร 2 อันดับ 500 บาท) โดยการสแกน QR Code ผ่าน Mobile Application หรือชำระที่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระได้ที่ กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชำระภายในวันที่ 18 มกราคม 2566 การตรวจสอบการชำระค่าสมัครได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y หลังจากชำระเงินแล้ว 1 วันทำการ

ผู้สมัครรอบที่ 1 Portfolio อย่าลืม! ลงทะเบียนในระบบ TCAS

ผู้สมัครรอบที่ 1 Portfolio อย่าลืม! ลงทะเบียนในระบบ TCAS

ผู้สมัครที่ทำการสมัครในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตแล้ว จะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ www.mytcas.com

การส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

การส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

น้องๆ ผู้สมัครรอบที่ 1 Portfolio เมื่อสมัครและชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มาที่ e mail ของหลักสูตร/สาขาวิชา ที่สมัคร สามารถดูรายละเอียด ได้ที่ เมนู เกณฑ์การรับสมัคร https://tcas.dusit.ac.th/?page_id=843

กำหนดการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 Portfolio

กำหนดการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 Portfolio

สำหรับผู้สมัครที่ชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจัดส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้กับทางหลักสูตร/สาขาวิชาที่สมัคร ตามรายละเอียดที่ระบุในเกณฑ์การรับสมัคร และติดตามกำหนดการต่างๆ ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=429 การสอบสัมภาษณ์หลังจากทำการสมัครชำระเงินและส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เรียบร้อยแล้วทางหลักสูตร/สาขาวิชา จะทำการติดต่อผู้สมัครเพื่อสอบสัมภาษณ์ online ตามกำหนดการในประกาศนี้ สำหรับผู้สมัครคณะพยาบาลศาสตร์ สามารถ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=634 ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ www.mytcas.com หมายเหตุ – สำหรับผู้ที่สมัครแล้วยังไม่ได้ชำระค่าสมัคร (สมัคร 1 อันดับ 300 บาท สมัคร 2 อันดับ 500 บาท) สามารถ ชำระโดยการสแกน QR Code ผ่าน Mobile Application หรือชำระที่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระได้ที่ กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต…