ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระบบ TCAS รอบที่ 3 Admission ประกาศผลครั้งที่ 2 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ผ่านทาง www.mytcas.com

มีขั้นตอนดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 พ.ค. 2566 ได้ที่ https://goo.gl/5kXbiQ และจัดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 2 มิ.ย. 2566
เฉพาะสาขาวิชา ที่ต้องสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย
– สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษาหัวหิน
– สาขาวิชาการประถมศึกษา (ในมหาวิทยาลัยฯ, วิทยาเขตสุพรรณบุรี, ศูนย์การศึกษาลำปาง นครนายก )
– สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ในมหาวิทยาลัยฯ, วิทยาเขตสุพรรณบุรี, ศูนย์การศึกษาลำปาง นครนายก )
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
– หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต *ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=1962

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านทาง www.tcas.dusit.ac.th
– กลุ่ม 1 สำหรับหลักสูตร/สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม ประกาศผลวันที่ 30 พ.ค. 2566
– กลุ่ม 2 สำหรับหลักสูตร/สาขาวิชาที่การสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม ประกาศผลวันที่ 7 มิ.ย. 2566
3. เข้าระบบชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย 4,000 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 2566 – 9 มิ.ย. 2566 ได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLogin
4. รายงานตัวนักศึกษา ผ่านระบบ online และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 7,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 2566 – 10 มิ.ย. 2566 ได้ที่https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLoginStudentOnline

*ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) ชำระช่วงใกล้เปิดภาคเรียน
**เพื่อมิให้เป็นการพลาดขั้นตอนต่างๆ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=1987
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.022445175 หรือ 022445234