ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ เตรียมหลักฐานประกอบ
การสัมภาษณ์ และนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 มกราคม 2567 ดังนี้

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนา
 2. สำเนาผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา พร้อมหนังสือรับรองจากสถานศึกษา และรับรองสำเนา สำหรับผู้ที่กำลัง
  ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเนาผลการเรียนหลังสำเร็จการศึกษา และสำเนาใบระเบียนแสดง
  ผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) พร้อมรับรองสำเนา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
 3. หลักฐานประวัติการได้รับวัคซีน ได้แก่ วัคซีนป้องกันโควิด 19 และ/หรือ วัคซีนอื่น ๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่ หัด คอ
  ตีบ สุกใส ฯลฯ
 4. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาล ตามโรงพยาบาลที่ผู้สอบสัมภาษณ์ไปตรวจร่างกาย พร้อมเอกสารที่
  แสดงผลการตรวจร่างกาย ดังนี้
  1) ตรวจร่างกายทั่วไป ได้แก่ น้ำหนัก ส่วนสูง BMI อุณหภูมิ ชีพจร ความดันโลหิต ตา หู คอ จมูก ไทรอยด์
  เสียงปอดและหัวใจ แขน/ขา และผิวหนัง
  2) ตรวจสายตา ได้แก่ ตาเข ตาเหล่ ตาส่อน ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง การมองเห็นภาพสามมิติ
  3) ตรวจปัสสาวะ ได้แก่ ตรวจการตั้งครรภ์ และ ตรวจหาสารเสพติด ชนิด Amphetamine
  4) ตรวจเลือด ได้แก่ CBC, HIV, HbsAg, HbsAb
  5) ภาพถ่ายทางรังสีของปอด ( Chest X-ray)