ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำหลักสูตรศูนย์การศึกษา

ข่าวรับสมัคร TCAS

สวนดุสิตจัดให้ : แนะน้องที่สนใจเรียน

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

โรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

รู้จักกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สวนดุสิต มุ่งเน้นอัตลักษณ์ 4 ด้าน เพื่อผลิตกำลังคนที่เพียบพร้อมไปด้วย สติปัญญา ความรู้และการสร้างนวัตกรรม

ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร