ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำหลักสูตรศูนย์การศึกษา

ข่าวรับสมัคร TCAS

No posts

สวนดุสิตจัดให้ : แนะน้องที่สนใจเรียน

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

รู้จักกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สวนดุสิต มุ่งเน้นอัตลักษณ์ 4 ด้าน เพื่อผลิตกำลังคนที่เพียบพร้อมไปด้วย สติปัญญา ความรู้และการสร้างนวัตกรรม

ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร