ศูนย์การศึกษา ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio :

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
รายละเอียดเกณฑ์การรับสมัคร > https://tcas.dusit.ac.th/?program=11650511620201A

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
รายละเอียดเกณฑ์การรับสมัคร > https://tcas.dusit.ac.th/?program=11650510211002A

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
รายละเอียดเกณฑ์การรับสมัคร > ติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัยฯ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
รายละเอียดเกณฑ์การรับสมัคร > ติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัยฯ

สมัคร Online ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th เข้าระบบรับสมัครได้ที่ เมนู สมัครเรียน Click หรือ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y
ตั้งแต่ 2 สิงหาคม 2566 – 18 มกราคม 2567

ติดตามขั้นตอนต่างๆ ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=2507

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/SDULP67
โทร. 054-228019/095-9580125