ศูนย์การศึกษา ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio

โดยเปิดรับสมัครนักศึกษา จำนวน 3 หลักสูตร 4 สาขา ได้แก่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=429
สมัคร online : https://tcas.dusit.ac.th
ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2565 – 18 มกราคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/SDULP66 โทร. 054-228019/095-9580125