มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio
ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565-18 มกราคม 2566
หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับ
– สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
– สาขาวิชาการประถมศึกษา
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
– สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาธุรกิจการบิน

สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร เกณฑ์ กำหนดการ ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=429
สมัคร Online ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sdusuphanburi