มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota

– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
รายละเอียดเกณฑ์การรับสมัคร > https://tcas.dusit.ac.th/?program=11650201213501A

– สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
รายละเอียดเกณฑ์การรับสมัคร > https://tcas.dusit.ac.th/?program=11650210211002A

– สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
รายละเอียดเกณฑ์การรับสมัคร > https://tcas.dusit.ac.th/?program=11650210500301A

– สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ชั้นปีที่ 1-2 จัดการเรียนการสอนที่ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ชั้นปีที่ 3-4 จัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
รายละเอียดเกณฑ์การรับสมัคร > https://tcas.dusit.ac.th/?program=11650111620201A

– สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
รายละเอียดเกณฑ์การรับสมัคร > ติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัยฯ

– สาขาวิชาการประถมศึกษา
รายละเอียดเกณฑ์การรับสมัคร > ติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัยฯ

สมัคร Online ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th เข้าระบบรับสมัครได้ที่ เมนู สมัครเรียน Click หรือ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y
รายละเอียดเพิ่มเติม https://tcas.dusit.ac.th/?p=3110
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sdusuphanburi