มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เปิดรับสมัครผู้พิการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567  รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร : 2 สิงหาคม 2566  – 18 มกราคม 2567

1. สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
เปิดรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็น
ศึกษาเกณฑ์การรับสมัครได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?program=11650103900101A

2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เปิดรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็น
ศึกษาเกณฑ์การรับสมัครได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?program=11650101220201A

3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
เปิดรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน และผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญา/บุคคลออทิสติก
ศึกษาเกณฑ์การรับสมัครได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?program=11650110500301A

ขั้นตอนสมัครเรียนสวนดุสิต รอบที่ 1 Portfolio :

1. เข้าสู่เวบไซต์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ -> https://tcas.dusit.ac.th
2. ศึกษารายละเอียดคณะ/โรงเรียน/หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ที่เมนู เกณฑ์การรับสมัคร เลือก รอบที่ 1  Portfolio  https://tcas.dusit.ac.th/?p=2507 หรือ https://tcas.dusit.ac.th/?page_id=843
3. เข้าสู่ระบบการรับสมัคร เลือกเมนู สมัครเรียน https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2566  – 18 มกราคม 2567
4. เข้าสู่การสมัคร โดยเลือกเมนู  “สมัครเรียน ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio (Click ที่นี่)” จากนั้นเลือกหลักสูตร/ สาขาวิชาที่ต้องการสมัครเรียน
5. กรอกรายละเอียดข้อมูลในระบบรับสมัคร  จากนั้น กดยืนยันการสมัคร
6. การชำระค่าสมัคร (สมัคร 1 อันดับ 300 บาท  สมัคร 2 อันดับ 500 บาท) โดยการสแกน  QR Code จากใบสมัคร ชำระผ่าน Mobile Application  หรือชำระที่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ  หรือชำระได้ที่ กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7. ตรวจสอบการชำระค่าสมัครได้ที่  https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y หลังจากชำระเงินแล้ว 1 วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุดทำการ)
8. หลังจากการสมัครในระบบ  ผู้สมัครจัดส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้กับทางหลักสูตร/สาขาวิชาที่สมัคร ตามรายละเอียดที่ระบุในเกณฑ์การรับสมัคร
9. การสอบสัมภาษณ์ หลังจากทำการสมัครชำระเงินและส่ง แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบกำหนดการและช่องทางสอบสัมภาษณ์ของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา Clickที่นี่ เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
10. ผู้สมัครคณะพยาบาลศาสตร์ ให้ศึกษาประกาศเพิ่มเติม ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=2544
11. สำหรับผู้สมัครที่สอบสัมภาษณ์แล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะมีการประกาศผลการคัดเลือก ทุกวันพุธ ตั้งแต่พุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLogin
12. ผู้ผ่านการคัดเลือก สามารถชำระค่ายืนยันสิทธิ์ 4,000 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2566 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 และสามารถรายงานตัวนักศึกษา online ตั้งแต่วันที่ 9-29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLogin
13. ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS  โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2566  เป็นต้นไป ศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ www.mytcas.com

สอบถามเพิ่มเติมเรื่องการสมัครเรียน ได้ที่ Suan Dusit Service Center
โทร. 02 244 5555 Line : @suandusit