คณะครุศาสตร์ เกณฑ์การรับสมัคร
สาขาวิชาการประถมศึกษา
0
0
3
0
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
0
0
3
0
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
1
2
3
0
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษา นครนายก)
1
0
3
0
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษา ลำปาง)
1
0
3
0
สาขาวิชาการประถมศึกษา (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
1
2
3
0
สาขาวิชาการประถมศึกษา(ศูนย์การศึกษา ลำปาง)
1
0
3
0
สาขาวิชาการประถมศึกษา(ศูนย์การศึกษา นครนายก)
1
2
3
0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกณฑ์การรับสมัคร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1
0
3
0
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการ
1
0
3
0
คณะวิทยาการจัดการ เกณฑ์การรับสมัคร
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน (แผนการเรียนที่ 1)
สำหรับสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน แผนการเรียนที่ 2 กรุณาสมัครตรงกับทางมหาวิทยาลัย
1
0
3
0
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
0
0
3
0
หลักสูตรนิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ
1
0
3
0
สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล
1
0
3
0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกณฑ์การรับสมัคร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
1
2
3
0
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
1
0
3
0
โรงเรียนการเรือน เกณฑ์การรับสมัคร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
1
0
3
0
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
1
0
3
0
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
1
2
3
0
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษา ตรัง)
1
0
3
0
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษา ลำปาง)
1
0
3
0
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
1
2
3
0
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
1
0
3
0
สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริม สมรรถภาพและการชะลอวัย (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
1
0
3
0
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง เกณฑ์การรับสมัคร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)
0
2
3
0
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)
0
2
3
0
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)
0
2
3
0
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนการเรือน
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง