คณะครุศาสตร์ เกณฑ์การรับสมัคร
สาขาวิชาการประถมศึกษา
0
0
3
0
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
0
0
3
0
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
1
2
3
0
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษา นครนายก)
1
0
3
0
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษา ลำปาง)
1
0
3
0
สาขาวิชาการประถมศึกษา (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
1
2
3
0
สาขาวิชาการประถมศึกษา(ศูนย์การศึกษา ลำปาง)
1
0
3
0
สาขาวิชาการประถมศึกษา(ศูนย์การศึกษา นครนายก)
1
2
3
0
คณะพยาบาลศาสตร์ เกณฑ์การรับสมัคร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
0
2
3
0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกณฑ์การรับสมัคร
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
0
0
3
0
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1
0
3
0
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
1
0
3
0
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการ
1
0
3
0
คณะวิทยาการจัดการ เกณฑ์การรับสมัคร
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน (แผนการเรียนที่ 1)
สำหรับสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน แผนการเรียนที่ 2 กรุณาสมัครตรงกับทางมหาวิทยาลัย
1
0
3
0
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
0
2
3
0
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
0
2
3
0
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
0
0
3
0
สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ
1
0
3
0
สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล
1
0
3
0
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
0
2
3
0
การจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล(ศูนย์การศึกษา ตรัง)
0
2
3
0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกณฑ์การรับสมัคร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
2
3
0
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
1
2
3
0
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
1
0
3
0
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1
0
3
0
อนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย(อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
0
2
3
0
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เกณฑ์การรับสมัคร
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
1
0
3
0
สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม
1
0
3
0
สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษา ลำปาง)
1
0
3
0
สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษา หัวหิน)
1
2
3
0
สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
0
2
3
0
สหวิทยาการการท่องเที่ยว
0
2
3
0
โรงเรียนการเรือน เกณฑ์การรับสมัคร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
1
0
3
0
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
1
0
3
0
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
1
2
3
0
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษา ตรัง)
1
0
3
0
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษา ลำปาง)
1
0
3
0
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
1
2
3
0
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
1
0
3
0
สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริม สมรรถภาพและการชะลอวัย (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
1
0
3
0
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง เกณฑ์การรับสมัคร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)
0
2
3
0
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)
0
2
3
0
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)
0
2
3
0
สาขาวิชากฎหมายมหาชนและการบริหารงานยุติธรรม (หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท)(อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)
0
2
3
0
คณะครุศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
โรงเรียนการเรือน
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง