ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ รอบที่ 1 Portfolio (หลักสูตร/สาขาวิชา เปิดรับเพิ่มเติม)
-ธุรกิจการโรงแรม
-ธุรกิจการบิน กรุงเทพฯ (ปี 1-2 จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ปี 3-4 จัดการเรียนการสอน ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ)
-ธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษา หัวหิน
-ธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษา ลำปาง
-ภาษาและการสื่อสาร กรุงเทพฯ
-วิทยาการคอมพิวเตอร์ กรุงเทพฯ