2.รอบโควตา (Quota)

จำนวน 40 คน

คณะ/โรงเรียน การเรือน
หลักสูตร/สาขาวิชา ศิลปศาสตรบัณฑิต
คหกรรมศาสตร์
สถานที่เรียน (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า หรือ
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลาง หรือ มีประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ภายในพื้นที่ภาคกลาง
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค)
5. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ) โดยพิจารณาด้านบุคลิกภาพทัศนคติ และผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านคหกรรมศาสตร์
หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหน่วยกิต หรือรายวิชาได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ