3.รอบรับตรงร่วมกัน (Admission)

จำนวน 60 คน

คณะ/โรงเรียน การเรือน
หลักสูตร/สาขาวิชา ศิลปศาสตรบัณฑิต
คหกรรมศาสตร์
สถานที่เรียน (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
1. ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า หรือ - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้ - GPAX ร้อยละ 30 - GAT ร้อยละ 45 - PAT 1 ร้อยละ 15 - PAT 2 ร้อยละ 10 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์ หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหน่วยกิต หรือรายวิชาได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ