3.รอบรับตรงร่วมกัน (Admission)

จำนวน 60 คน

คณะ/โรงเรียน การเรือน
หลักสูตร/สาขาวิชา วิทยาศาสตรบัณฑิต
โภชนาการและการประกอบอาหาร เพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย
สถานที่เรียน (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
1. ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า หรือ
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้
- GPAX ร้อยละ 30
- GAT ร้อยละ 20
- PAT 1 ร้อยละ 20
- PAT 2 ร้อยละ 30
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
5. มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในช่วง 16 - 29 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหน่วยกิต หรือรายวิชาได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ