header banner

รายละเอียด

          มีความรู้ควบคู่กับทักษะวิชาชีพในด้านการบริการลูกค้า ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ใส่ใจในรายละเอียด มุ่งมั่นในวิชาชีพ บริการอย่างสร้างสรรค์ สร้างความน่าเชื่อถือ มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

เกณฑ์การรับสมัครจุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวของประเทศที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกซึ่งเป็นมืออาชีพในหลากหลายธุรกิจ ร่วมกันพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ควบคู่ทักษะการบริการข้อมูลสารสนเทศแก่ลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการ สร้างความพึงพอใจ ความประทับใจ และความผูกพันของลูกค้า เป็นการยกระดับข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืนของทุกองค์กรด้วยการบริการ ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นบัณฑิตคุณภาพ พร้อมรองรับการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมการบริการในอนาคต

โครงการความร่วมมือกับ หน่วยงาน หรือสถานที่ประกอบการต่าง ที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา

- แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
     1. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
     2. บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
     3. บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
     4. บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
     5. บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
     6. บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
     7. บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด
- แหล่งศึกษาดูงาน
     1. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
     2. บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
     3. บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
     4. บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
     5. บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
     6. บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
     7. บริษัท เอไอเอ จำกัด
     8. บริษัท 1577 โฮมชอปปิ้ง จำกัด


ปริญญาเอก:
รป.ด. นโยบายสาธารณะและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ปริญญาโท:
M.B.A. International Business
Solbridge International School of Business, People’s Republic of Korea

ปริญญาตรี:
บธ.บ. เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเอเชียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์

ปริญญาเอก:
Ph.D. Leadership and Human Behaviors
Alliant International University, United States of America

ปริญญาโท:
M.M. Management Information System
West Cost University, United States of America

ปริญญาตรี:
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาเอก:
Ph.D. Management
Adamson University, Philippines

ปริญญาโท:
M.M. Management
Technological University of the Philippines, Philippines

ปริญญาตรี:
B.Sc. Architecture
Manuel L. Quezon University, Philippines

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปริศนา มั่นเภา

ปริญญาโท:
M.B.A. Supply Chain Management
University of Dallas, United States of America

ปริญญาโท:
M.B.A. Business Administration
Assumption University

ปริญญาตรี:
ศ.บ. เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาเอก:
D.B.A. (เป็นหลักสูตรปริญญาโทควบปริญญาเอก) Business Administration
The University of Newcastle, Australia

ปริญญาตรี:
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต


1. พนักงานบริการลูกค้า (Customer Service Officer)
2. พนักงานบริหารและจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า (Customer Complaint and Handling Officer)
3. พนักงานสนับสนุนด้านเทคนิคการบริการลูกค้า (Customer Service Technician Officer)
4. พนักงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบการบริการลูกค้า (System Analysis and Development Officer Customer Service)

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)footer banner