คณะและโรงเรียน

ลำดับ หลักสูตร/สาขาวิชา รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
คณะครุศาสตร์ Portfolio Quota Admission Direct Admission
1 สาขาวิชาการประถมศึกษา 60
2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 60
3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 20 20 30
4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษา นครนายก) 30 30
5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษา ลำปาง) 30 30
6 สาขาวิชาการประถมศึกษา (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 30 30 30
7 สาขาวิชาการประถมศึกษา(ศูนย์การศึกษา ลำปาง) 30 30
8 สาขาวิชาการประถมศึกษา(ศูนย์การศึกษา นครนายก) 20 20 20
รวมจำนวน 160 70 290
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Portfolio Quota Admission Direct Admission
1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 30 60
2 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการ 20 40
รวมจำนวน 50 100
คณะวิทยาการจัดการ Portfolio Quota Admission Direct Admission
1 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน (แผนการเรียนที่ 1)
สำหรับสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน แผนการเรียนที่ 2 กรุณาสมัครตรงกับทางมหาวิทยาลัย
50 30
2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 80
3 หลักสูตรนิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ 20 50
4 สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล 20 40
รวมจำนวน 90 200
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Portfolio Quota Admission Direct Admission
1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 30 30 30
2 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 20 40
รวมจำนวน 50 30 70
โรงเรียนการเรือน Portfolio Quota Admission Direct Admission
1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 40 60
2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 60 60
3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 30 30
4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษา ตรัง) 30 30
5 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษา ลำปาง) 30 30
6 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 40 40 40
7 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 40 60
8 สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริม สมรรถภาพและการชะลอวัย (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 40 40
รวมจำนวน 310 40 350
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง Portfolio Quota Admission Direct Admission
1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ) 20 40
2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ) 20 40
3 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ) 20 40
รวมจำนวน 60 120
คณะครุศาสตร์
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
60
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
60
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
30 60
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
20 40
คณะวิทยาการจัดการ
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
80
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนการเรือน
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง