คณะและโรงเรียน

ลำดับ หลักสูตร/สาขาวิชา รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
คณะครุศาสตร์ Portfolio Quota Admission Direct Admission
1 สาขาวิชาการประถมศึกษา 60
2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 60
3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 20 20 30
4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษา นครนายก) 30 30
5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษา ลำปาง) 30 40
6 สาขาวิชาการประถมศึกษา (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 30 30 30
7 สาขาวิชาการประถมศึกษา(ศูนย์การศึกษา ลำปาง) 30 30
8 สาขาวิชาการประถมศึกษา(ศูนย์การศึกษา นครนายก) 20 20 20
รวมจำนวน 160 70 300
คณะพยาบาลศาสตร์ Portfolio Quota Admission Direct Admission
1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 40 70
รวมจำนวน 40 70
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Portfolio Quota Admission Direct Admission
1 สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 60
2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 30 60
3 สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 40 60
4 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการ 20 40
รวมจำนวน 90 220
คณะวิทยาการจัดการ Portfolio Quota Admission Direct Admission
1 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน (แผนการเรียนที่ 1)
สำหรับสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน แผนการเรียนที่ 2 กรุณาสมัครตรงกับทางมหาวิทยาลัย
50 30
2 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 20 50
3 สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ 20 30
4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 80
5 สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ 20 50
6 สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล 20 40
7 หลักสูตรบริหารธุรกิจ 50 150
8 การจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล(ศูนย์การศึกษา ตรัง) 20 20
รวมจำนวน 90 110 450
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Portfolio Quota Admission Direct Admission
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 60
2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 30 30 30
3 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 20 40
4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 50
5 อนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย(อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 30 30
รวมจำนวน 70 70 210
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ Portfolio Quota Admission Direct Admission
1 สาขาวิชาธุรกิจการบิน 30 70
2 สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 30 60
3 สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษา ลำปาง) 30 40
4 สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษา หัวหิน) 80 20 40
5 สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว 10 30
6 สหวิทยาการการท่องเที่ยว 20 50
รวมจำนวน 170 50 290
โรงเรียนการเรือน Portfolio Quota Admission Direct Admission
1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 40 60
2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 60 60
3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 30 30 30
4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษา ตรัง) 30 30
5 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษา ลำปาง) 30 30
6 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 40 40 40
7 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 40 80
8 สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริม สมรรถภาพและการชะลอวัย (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 40 60
รวมจำนวน 310 70 390
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง Portfolio Quota Admission Direct Admission
1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ) 20 40
2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ) 20 40
3 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ) 20 40
4 สาขาวิชากฎหมายมหาชนและการบริหารงานยุติธรรม (หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท)(อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ) 20 60
รวมจำนวน 80 180
คณะครุศาสตร์
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
60
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
60
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
60
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
30 60
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
40 60
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
20 40
คณะวิทยาการจัดการ
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
20 50
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
20 30
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
80
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
50 150
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
10 60
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
20 50
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
30 70
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
30 60
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
20 50
โรงเรียนการเรือน
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง