ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรผู้ประสานงานในสถานพยาบาล รุ่นที่ 2

ข่าวรับสมัคร TCAS

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรผู้ประสานงานในสถานพยาบาล รุ่นที่ 2

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรผู้ประสานงานในสถานพยาบาล รุ่นที่ 1

รอประกาศ…
รอประกาศ…

สวนดุสิตจัดให้ : พี่เล่าให้น้องฟัง

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

โรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

รู้จักกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สวนดุสิต มุ่งเน้นอัตลักษณ์ 4 ด้าน เพื่อผลิตกำลังคนที่เพียบพร้อมไปด้วย สติปัญญา ความรู้และการสร้างนวัตกรรม

ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร


เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดโอกาสให้เพศหญิงหรือเพศทางเลือก สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาหรือใช้บริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียม