header banner

รายละเอียด

     มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะมีความเฉพาะทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดทั้งทักษะการสื่อสาร เพื่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสม เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ แสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรม มีจิตบริการ และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

     รวมทั้งปลูกฝังให้มีจิตสำนึกต่อความเป็นไทยและมีบุคลิกภาพที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม  สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ ให้ทันสมัยในระดับอาเซียนและระดับสากลสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลการวางแผน  การจัดการ และการพัฒนา

เกณฑ์การรับสมัครจุดเด่นของหลักสูตร

1.1 มีความเข้มแข็งทางสาขาวิชาการท่องเที่ยวโดยมีคณาจารย์ผู้มีคุณวุฒิทั้งในระดับชาติและนานาชาติตลอดจนคณาจารย์เหล่านี้ยังมีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาทิเช่น ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการด้านการนำเที่ยวและบริการ การปฏิบัติการ (Operation) ในบริษัทนำเที่ยว
1.2 มีหลักสูตรที่ทันสมัยเนื่องจากได้รับการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม (Innovation) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
1.3 มีโครงการและกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษามีความโดดเด่นด้านการพัฒนาทักษะและความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวในทุกมิติ ทั้งมิติประวัติศาสตร์และมรดกไทย มิติการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มิติการพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวสู่เส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เช่น โครงการภาคสนามวิชาหลักการมัคคุเทศก์ โครงการภาคสนามการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โครงการภาคสนามวิชาศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง
1.4 มีความสามารถที่โดดเด่นทางด้านทักษะอาชีพผู้นำเที่ยว (Tour Leader) และมัคคุเทศก์ (Tour Guide) ในระดับประเทศและนานาชาติ โดยทางหลักสูตรได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะความรู้ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศและนอกจากนี้ทางหลักสูตรยังได้ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงทักษะทางการใช้ภาษาต่างประเทศในอาชีพผู้นำเที่ยว (Tour Leader) และมัคคุเทศก์ (Tour Guide) โดยการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการการแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ระดับประเทศ ตลอดจนการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ ASEAN Plus Three Tourism Youth Summit 2018 ณ ประเทศฟิลิปปินส์
1.5 มีการปลูกฝังให้นักศึกษามีพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการปฏิบัติงานในบริษัทนำเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ (โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน) ตลอดจนการปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
1.6 มีทักษะและความสามารถเพื่อการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม นิเวศวิทยาทางธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ท่องเที่ยว เพื่อการประกอบอาชีพในพิพิธภัณฑ์ อุทยานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ สโมสรกีฬา สนามบิน เรือสำราญ ได้เป็นอย่างดี
โดยบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรฯ จะมีทักษะและความรู้ที่เชี่ยวชาญทั้งทางด้านการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์และการทำงานในบริษัทนำเที่ยว

โครงการความร่วมมือกับ หน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่างๆ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มีโครงการความร่วมมือกับจังหวัดชัยนาท จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสุพรรณบุรี

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

นายภราดร กิตติโทวงษ์ ศิษย์เก่ารหัสนักศึกษา 56 นักแสดงสังกัด บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ไพริน เวชธัญญะกุล

ปริญญาเอก:
ปร.ด. การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท:
ศศ.ม. การจัดการการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ถิรพร แสงพิรุณ

ปริญญาเอก:
ปร.ด. การกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว วิชาเอกการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและนันทนาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท:
วท.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาโท:
ศศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาเอก:
ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท:
M.A. Korean Studies
Seoul National University

ปริญญาตรี:
ศป.บ. ดุริยางคศิลป์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท:
วท.ม. การวางแผนและการจัดการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
วิทยาลัยครูสวนดุสิต


1. ผู้นำเที่ยว (Tour Leader) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2. มัคคุเทศก์ (Tour Guide) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
3. พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ (Operation) ในบริษัทนำเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ(โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน)
4. พนักงานฝ่ายปฏิบัติการท่องเที่ยวในภาครัฐและองค์การบริหารส่วนตำบลและส่วนจังหวัดทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
5. ผู้ประกอบการด้านการนำเที่ยวและบริการในระดับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
6. พนักงานบริการในสายงานอื่นๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ สโมสรกีฬา สนามบิน เรือสำราญ เป็นต้น

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)footer banner